П Р А В И Л Н И К
о такмичењу ученика основних школа у знању русинског језика и језичке културе

2009. рок


2010. рок


2011. рок


2012. рок


2013. рок


2014. рок


2015. рок

 

 

П Р А В И Л Н И К
о такмичењу ученика основних школа у знању русинског језика и језичке културе
о змаганю школярох основних школох у знаню руского язика и язичней култури

Циљ такмичења

Такмичење ученика основних школа у знању русинског језика и језичке културе организује се са циљем:
- афирмисања најуспешнијих резултата наставе русинског језика и језичке културе и неговања русинског језика са елементима националне културе;
- потстицања и подржавања ученика у настојањима за стицањем трајних лингвистичких знања из области матерњег језика и њихово успeшно примењивање у писаном и усменом изражавању;
- доприноса потпунијем усвајању књижевних норми код ученика, побољшању језичких изражајних способности ради што бољег служења русинским књижевним језиком:
- развијања ученичких сазнања о значењу књижевног језика и културе говора, као и развијања целовите слике о русинском матерњем језику и квалитетно вишем приступу у изучавању језичке организације и законитости језика.

Организација такмичења

Такмичење се организује у току школске, односно наставне године.
Организатори такмичења су: Министарство просвете, науке и трхнолошког развоја Републике Србије, Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице, Одбор за образовање Националног савета русинске националне мањине Србије, Актив наставника русинског језика Друштво за русински језик, књижевност и културу, школе са русинским наставним језиком и школе у којима се русински језик изучава као изборни предмет са елементима националне културе.

Такмичење се организује на следећим нивоима:

Редовна настава русинског језика:
-  школско такмичење из русинског језика за V-VI-VII-VIII разред основне школе;
- међуокружно такмичење из русинског језика за V-VI-VII-VIII рaзред основне школе;
- републичко такмичење из русинског језика за VII-VIII разред основне школе;

Русински језик као изборни предмет са елементима националне културе:
- школско такмичење из русинског језика за V-VI-VII-VIII разред основне школе;
- међуокружно из русинског за V-VI-VII-VIII разред основне школе;
- републичко такмичење из русинског језика за VII-VIII разред основне школе.

Школско такмичење у знању русинског језика и језичке културе у редовној настави и русински језик са елементима националне културе организује сама школа према календару такмичења.
На школском такмичењу могу учествовати сви ученици. Тест или други облик такмичења за школско такмичење формулишу предметни наставници, односно наставник у датој школи. Предметни наставници, односно наставник оцењују и саопштавају резултате школског такмичења.
Школско такмичење траје 45 минута. Школа у року од 5 дана обавештава организатора међуокружног такмичења о одржаном школском такмичењу и доставља податке о ученицима који су се пласирали на међуокружно такмичење (категорија: редовна настава или неговање; име и презиме ученика, разред и одељење, име и презиме предметног наставника).

Међуокружно такмичење у знању русинског језика и језичке културе организује и спроводи Комисији за међокружно такмичење (у даљем тексту Комисија) коју формирају директор школе домаћина, професори и наставници русинског језика школа које се такмиче, у сарадњи са Школском управом Министарства просвете, науке и трхнолошког развоја, Друштвом за русински језик, књижевност и културу и.Одбором за образовање Националног савета русинске националне мањине. Ова комисија утврђује:

  1. коначан списак ученика који су се пласирали на међуокружно такмичење,
  2. објављује резултате са међуокружног такмичења који се шаљу у Школску управу Министарства просвете и науке, Одбор за образовање Националног савета и у Друштво за русински језик, књижевност и културу којe је организатор Републичког такмичења.

Стручни материјал за проверу знања (тест) за међуокружно такмичење за сваки разред и сваку категорију саставља независна стручна особа коју именује Одбор за образовање Националног савета.
Директор основне школе, домаћин такмичења, је председник Комисије за преглед тестова. Остали прегледачи су професори и наставници русинског језика из школа које се такмиче.

Републичко такмичење у знању русинског језика и језичке културе:
Актив наставника русинског језика предлаже, а Национални савет преко свог стручног Одбора за образовање именује организатора републичког такмичења за идућу годину.
Организатор такмичења спроводи Републичко такмичење:
- формира Комисију за преглед тестова (у даљем тексту Комисија) коју чине чланови Школске управе Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Одбора за образовање Националног савета, Друштва за русински језик, књижевност и културу и Актива наставника русинског језика (професори и наставници русинског језика из школа које се такмиче).
Комисија прегледа тестове ученикa који су се са међуокружног пласирали на Републичко такмичење, одлучује о коначном списку ученика-учесника на Републичком такмичењу и одређује начин шифровања тестова који ће бити подељени ученицима за такмичење и објављује коначне резултате.

 Teст за проверу знања

Стручни материјал за проверу знања (тест) за међуокружно и републичко такмичење за сваки разред и сваку категорију саставља независна стручна особа коју именује стручни Одбор за  образовање Националног савета.  
На сваком степену такмичења ученици раде тест који садржи оквирно 20 питања и вреднује се са укупно 20 поена. Израда теста траје 90 минута. Ученици на свим такмичењима раде тест под шифром.             
Ученик може да заврши свој рад и пре предвиђеног времена. Ученик који је завршио и поново прегледао свој рад, предаје тест дежурном наставнику и напушта салу у којој је одржано такмичење.
Такмичење је завршено после 90 минута предвиђених за рад или пре, ако су сви учесници раније завршили са радом.
Организатор је дужан да обезбеди ученицима оптималне услове за такмичење: примерак теста, комотан простор и потребну тишину и мир за рад.
Комисија прегледа тестове под шифром, а после завршеног прегледа целокупног материјала дешифрује сваки тест и саопштава резултате. 
Комисија води записник о сваком делу рада. У записнику комисије се констатује потпуни редослед резултата ученика: име и презиме ученика, категорија, разред, име школе и број остварених поена.
Ученицима се саопштавају резултати за прва три места у свакој категорији и сваком разреду.
После званичног саопштења резултата, а на крају такмичења, Комисија сваком наставнику предаје: тестове његових ученика, записник са прегледом укупних резултата такмичења, примерак непопуњеног теста и примерак решења теста.

Приговори и жалбе

 Када се такмичење на било ком нивоу заврши и комисија за преглед преузме ученичке радове, организатор је дужан да у дану одржавања такмичења на јавном месту доступном ученицима – на огласној табли школе изложи привремене резултате, како би ученици са својим наставницима били у могућности да провере свој рад.

 Уколико после саопштења резултата ученик-учесник такмичења сматра да његов рад, из било којих разлога, заслужује већи број бодова, има право на приговор, односно жалбу на саопштени резултат.
Ученик или његов наставник могу да се жале Комисији која има обавезу да истог дана на стручни начин разреши жалбу и о томе обавести подносиоца. У поступку решавања жалбе учествује и представник Министраства просвете.  
По завршетку поступка евентуалне жалбе, Комисија редовним путем саопштава резултате за прва три рангирана места у свакој категорији и за сваки разред.

Учесници такмичења

На школском и међуокружном такмичењу право учешћа имају сви ученици V, VI, VII и VIII разреда, а на Републичком ученици VII и VIII разреда.
Уколико у једној школи има више одељења истог разреда, актив наставника русинског језика те школе одређује број ученика сваког разреда према резултатима школског такмичења.
Да би ученик учествовао на вишем степену такмичења, мора да учествује на претходном и да покаже одређене резултате. 

Број ученика – учесника  
            
Резултате са школског такмичења објављују активи наставника, односно наставници русинског језика.
На међуокружном такмичењу могу да учествују најбољи ученици који су освојили најмање 60% од могућих поена на школском такмичењу. Препорука је да на такмичењу учествује највише (до) пет најбоље пласираних ученика са школског такмичења из сваког разреда.
На Републичком такмичењу могу да учествују најбољи ученици VII и VIII разреда који су освојили најмање 70% поена на међуокружном такмичењу.
Резултате са међуокружног такмичења објављује Комисија са тог такмичења и позива учеснике на Републичко такмичење.
Ученици који су на Републичком такмичењу претходне године заузели прво место, имају право директног учешћа на овогодишњем Републичком такмичењу, независно од резултата школског такмичења.                               
Oрганизатори нижег степена такмичења дужни су да организаторима наредног степена доставе резултате са списком свих ученика и потребним подацима (презиме и име ученика, разред који похађа, презиме и име предметног наставника, назив школе, место и број претходно освојених поена), у року од три дана по одржаном такмичењу.
После одржаног међуокружног такмичења за све ученике који су освојили преко 70% поена треба обавезно доставити документацију (тестове) Републичкој комисији под шифром и дешифроване, која на основу увида у тестове врши коначан избор ученика-учесника из сваког разреда и позива их на Републичко такмичење.
Организатори такмичења су дужни да учине наведено у року од 7 дана после одржаног такмичења. Сви тестови са прекорачењем рока неће се разматрати.

Награде и признања

Врсту признања за најбоље резултате на школском такмичењу одређује и финансира сама школа. Резултати школског такмичења су јавни.
На међуокружном и Републичком такмичењу додељују се дипломе и награде за заузето прво, друго и треће место у сваком разреду и у свакој категорији: редовна настава русинског језика и русински језик као изборни предмет са елементима национане културе (неговање русинског језика).
Организатор може предвидети додељивање признања и свим учесницима такмичења.
Облик признања на међуокружном такмичењу и облик дипломе и врсту награде на Републичком такмичењу одређују организатори.
Дипломе потписују организатори такмичења:
- на међуокружном такмичењу Школска управа Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Нови Сад, односно Сомбор и школа домаћин такмичења.
- на Републичком такмичењу Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Друштво за русински језик, књижевност и културу.

Kaлендар такмичења за шк. 2012/2013.  годину

- школска такмичења: 1. март 2013. године
- међуокружно: 22. март 2013. године
- Републичко такмичење: 19. мај 2013. године

 Сви нивои такмичења (сем школских) oдржавају се у исто време према Календару такмичења Министарства просвете, науке и технолошког развоја, са почетком у 10 часова. Taкмичење ван утврђеног Календара се поништава.

Трошкови такмичења

Трошкове путовања за учеснике међуокружног и републичког такмичења сноси свака школа за своје ученике и наставнике, а обезбеђујују се у буџету јединице локалне самоуправе.
Школа домаћин међуокружног такмичења у сарадњи са Школском управом у Новом Саду, односно Сомбору, Покрајинским секретаријатом за образовање, управу и националне заједнице, Одбором за образовање Националног савета и локалном самоуправом (Одељењем за друштвене делатности општине/града) сноси трошкове организације такмичења, израду и умножавање тестова за све ученике, боравак ученика и наставника у месту такмичења (закуска), израду диплома и признања, набавку награда и накнаду ангажованим наставницима.
Организатор републичког такмичења, у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја у Београду сноси трошкове организације такмичења, израду и умножавање тестова за све ученике, боравак ученика и наставника у месту такмичења (закуска), израду и штампање диплома, набавку награда и накнаду ангажованим наставницима.
*

I - Школска такмичења у основним школама (2012/2013. године):

Редовна настава русинског језика:

  1. Основна школа „Петро Кузмјак”, Руски Крстур
  2. Основна школа „Братство јединство”, Куцура
  3. Основна школа „Јован Јовановић Змај”, Ђурђево

Русински језик као изборни предмет са елементима националне културе:
Основне школе у којима се изучава русински језик: у Новом Саду (15), Врбасу (3), Кули (2), Новом Орахову (1), Бачкој Тополи (1), Госпођинцима (1), Суботици (1), Савином Селу (1), Крушчићу (1), Сремској Митровици (1) и Шиду (2) са подручним одељењима у Бачинцима, Беркасову и Бикић Долу (3).

II - Међуокружно такмичење:

Редовна настава русинског језика и русински језик као изборни предмет

  1. домаћини такмичења:      

 Основна школа „Братство јединство”, Куцура (2013)
Основна школа „Петро Кузмјак”, Руски Крстур (2014)
Основна школа „Јован Јовановић Змај”, Ђурђево (2015)

III - Републичко такмичење:

Редовна настава русинског језика и русински језик као изборни предмет    
Основна школа „Братство јединство”, Куцура (2013)
Основна школа „Петро Кузмјак”, Руски Крстур (2014)
Основна школа „Јован Јовановић Змај”, Ђурђево (2015)

Нови Сад,  2012/2013. шк. године

Free Dreamweaver Template from JustDreamweaver.com