Вишла
Studia Ruthenica
число 12

Змист:

Дипломски роботи студентох Катедри за руски язик и литературу Филозофского факултета у Новим Садзе

Рочнїци, промоциї, здогадованя

Новши виданя – рецензиї и огляднуца

 

Традиция и поезия

Хронїка Дружтва за руски язик, литературу и културу

10. Републичне змаганє у знаню руского язика и язичней култури основних школох

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Школска управа Нови Сад
ДРУШТВО ЗА РУСИНСКИ ЈЕЗИК, КЊИЖЕВНОСТ И КУЛТУРУ
Основна школа „Братство јединство“ Куцура

П О З И В Н И Ц А

Позивамо Вас на Републичко такмичење у знању русинског језика и језичке културе основних школа са наставом на русинском језику и школа у којима се русински језик изучава као изборни премет са елементима националне културе којe ће се одржати у суботу, 15. маја 2010. године у
Основној школи „Братство јединство“ у Куцури

Молимо да узмете учешће Организациони одбор

П Р О Г Р А М
8.30 - 9.30 - долазак учесника - освежење и закуска
9.30 - 9.45 - отварање Републичког такмичења
9.45 -10.00 - распоређивање и одлазак у учионице
10.00 - 11.30 - решавање тестова - ученици
11.30 - 13.00 - прегледање тестова - рад комисија
13.00 - 14.00 - ручак за учеснике
14.00 - 14.30 - проглашење резултата такмичења, додела диплома и награда


МИНИСТЕРСТВО ПРОСВИТИ РЕПУБЛИКИ СЕРБИЇ
Школска управа Нови Сад
ДРУЖТВО ЗА РУСКИ ЯЗИК, ЛИТЕРАТУРУ И КУЛТУРУ
Основна школа „Братство єдинство“, Коцур

П О В О Л А Н К А

Поволуєме Вас на 10. ювилейне Републичне змаганє у знаню руского язика и язичней култури основних школох у хторих ше настава орґанизує по руски и школох у хторих ше руски язик виучує як виборни предмет зоз елементами националней култури хторе ше отрима на соботу, 15. мая 2010. року у
Основней школи „Братство єдинство“ у Коцуре

Модлїме же бисце вжали учасц Орґанизацийни одбор

П Р О Г Р А М А
8.30 - 9.30 - приход учaшнїкох - ошвиженє и закуска
9.30 - 9.45 - отверанє Републичного змаганя
9.45 - 10.00 - розпоредзованє и одход до учальньох
10.00 - 11.30 - ришованє тестох - школяре
11.30 - 13.00 - препатранє тестох - робота комисийох
13.00 - 14.00 - полудзенок за учашнїкох
14.00 - 14.30 - преглашованє резултатох змаганя, додзельованє дипломох и наградох

Медзиокружне змаганє у знаню руского язика и язичней култури основних школох

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Школска управа Нови Сад
ДРУШТВО ЗА РУСИНСКИ  ЈЕЗИК, КЊИЖЕВНОСТ И КУЛТУРУ
Основна школа „Братство јединство“ Куцура

 П О З И В Н И Ц А

Позивамо Вас на Међуокружно такмичење у знању русинског језика и језичке културе основних школа са наставом на русинском језику и школа у којима се русински језик изучава као изборни премет са елементима националне културе којe ће се одржати у суботу, 24. априла 2010. године у
Основној школи „Братство јединство“ у Куцури

  П Р О Г Р А М

   8.30 -  9.30   -  долазак учесника (освежење и закуска)
9.30 -  9.45   -  отварање међуокружчког такмичења
9.45  -10.00  -  распоређивање и одлазак у учионице
10.00 - 11.30  -  решавање тестова (ученици), посета „Етно-клуба“ (наставници)
11.30 - 13.00  -  прегледање тестова - рад комисија, посета „Етно клуба“ (ученици)
13.00 - 14.00  -  ручак за учеснике
14.00 - 14.30  -  проглашење резултата такмичења, додела диплома и награда

Молимо да узмете учешће Организациони одбор

 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВИТИ РЕПУБЛИКИ СЕРБИЇ
Школска управа Нови Сад
ДРУЖТВО ЗА РУСКИ ЯЗИК, ЛИТЕРАТУРУ И КУЛТУРУ
Основна школа „Братство єдинство“, Коцур

 П О В О Л А Н К А

Поволуєме Вас на Медзиокружне змаганє у знаню руского язика и язичней култури основних школох у хторих ше настава орґанизує по руски и школох у хторих ше руски язик виучує як виборни предмет зоз елементами националней култури хторе ше отрима на соботу, 24. априла 2010. року  у
Основней школи „Братство єдинство“ у  Коцуре

П Р О Г Р А М А

8.30  -  9.30   -  приход учaшнїкох (ошвиженє и закуска)
9.30  -  9.45   -  отверанє медзиокружного змаганя
9.45  - 10.00  -  розпоредзованє и одход до учальньох
10.00 - 11.30   -  ришованє тестох (школяре), нащива „Етно-клубу“ (наставнїки)
11.30 - 13.00   -  препатранє тестох - робота комисийох, нащива „Етно-клубу“ (школяре)
13.00 - 14.00   -  полудзенок за учашнїкох
14.00 - 14.30   -  преглашованє резултатох змаганя, додзельованє дипломох и наградох

Модлїме же бисце вжали учасц, Орґанизацийни одбор

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР MЕЂУОКРУЖНОГ ТАКМИЧЕЊА У ЗНАЊУ РУСИНСКОГ ЈЕЗИКА И ЈЕЗИЧКЕ КУЛТУРЕ*                                                                                                                                    
24. април 2010. године, Куцура, Oпштина Врбас,  Школска управа Нови Сад

Ксенија Међеши, директор, Основна школа „Братство јединство”, Куцура   
-  председник Организационог одбора
Снежана Шанта, професор русинског језика, Основна школа „Братство јединство”, Куцура

 1. секретар Организационог одбора и чланови

Јелена Миљанић, Општинско веће, Општина Врбас, Врбас  
Ирина Папуга, Друштво за русински језик, књижевност и културу, Нови Сад   
Татјана Бучко Рац, Национални савет русинске националне мањине, Руски Крстур 
Јанко Хома, директор, Основна и средња школа  „Петро Кузмјак”, Руски Крстур
Марија Тртић, директор, Основна школа „Јован Јовановић Змај”, Ђурђево
Ксенија Варга, професор русинског језика ОШ „Петро Кузмјак”, Руски Крстур                                 
Ксенија Шовш, професор русинског језика ОШ „Петро Кузмјак”, Руски Крстур 
Каролина Папуга, професор русинског језика, ОШ „Петро Кузмјак”, Руски Крстур                  
Марија Самарџић, професор русинског језика, ОШ „Јован Јовановић Змај”, Ђурђево
Меланија Сабадош, професор русинског језика, ОШ „Доситеј Обрадовић”, Нови Сад
Наташа Перковић, професор русинског језика ОШ „Јован Дучић”, Петроварадин/НовиСад  
Славица Мали, професор разредне наставе, ОШ „Светозар Милетић”, Врбас
Марија Стрибер, професор разредне наставе „Петефи бригада” и „Иса Бајић”, Кула
Сенка Бенчик, професор разредне наставе, ОШ „18. октобар”, Ново Орахово и „Чаки Лајош”, Бачка Топола
Леона Олеар, професор разредне наставе, ОШ „Бранко Радичевић”, Савино Село      
Цецилија Милинковић, наставник разредне наставе, ОШ „Братство јединство”, Куцура  
Наташа Макаји Мудрох, наставник русинског језика, ОШ „Жарко Зрењанин”, Госпођинци
Златица Сивч Здравић, наставник разредне наставе, ОШ „Бранко Радичевић”, Шид,
Бачинци и ОШ „Сремски фронт”, Шид, Беркасово и Бикић До
Драгана Ненадић, наставник русинског језика ОШ „Јован Попович”, Ср. Митровица
Наташа Грунчић, наставник разредне наставе, ОШ „Соња Маринковић”, Суботица  
Владимир Салонски, секретар Друштва за русински језик, књижевност и културу

Нови Сад - Куцура, 2009/2010. шк.  год.

* Организациони одбор чине представници основне школе - домаћина међуокружног такмичења, чланови Актива наставника русинског језика, Одбора за образовање Националног савета русинске националне мањине, Општине Врбас и Друштва за русински језик, књижевност и културу - организатора републичког такмичења.

МЕЂУОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ У ЗНАЊУ РУСИНСКОГ ЈЕЗИКА И
ЈЕЗИЧКЕ КУЛТУРЕ
24. април  2010. године, Куцура, Општина Врбас, Школска управа Нови Сад

Радна тела такмичења

         КОМИСИЈА ЗА МЕЂУОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ  У ЗНАЊУ РУСИНСКОГ
         ЈЕЗИКА И ЈЕЗИЧКЕ КУЛТУРЕ:

Ксенија Међеши, директор Основне школе „Братство јединство”,  Куцура
-  председник Комисије
Снежана Шанта, професор русинског језика ОШ „Братство јединство”, Куцура
- секретар  Комисије и чланови:
Драгана Глоговац, Школска управа Министарства просвете, Нови Сад                            
Татјана Мученски, Национални савет русинске националне мањине , Руски Крстур/Куцура
Владимир Салонски, Друштво за русински језик, књижевност и културу, Нови Сад

ПОТКОМИСИЈА  ЗА РЕДОВНУ НАСТАВУ РУСИНСКОГ ЈЕЗИКА:


Ксенија Варга, професор русинског језика ОШ „Петро Кузмјак”, Руски Крстур 
- председник поткомисије
Марија Самарџић, професор русинског језика, ОШ „Јован Јовановић Змај”, Ђурђево - секретар поткомисије и чланови:
Ксенија Шовш, професор русинског језика ОШ „Петро Кузмјак”, Руски Крстур 
Каролина Папуга, професор русинског језика ОШ „Петро Кузмјак”, Руски Крстур 

ПОТКОМИСИЈА ЗА РУСИНСКИ ЈЕЗИК КАО ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ:

Меланија Сабадош, професор русинског језика ОШ „Доситеј Обрадовић“, Нови Сад
- председник поткомисије
Марија Стрибер, професор разредне наставе ОШ „Петефи бригада” и „Иса Бајић”, Кула
- секретар поткомисије и чланови:
Наташа Перковић, професор русинског језика ОШ „Јован Дучић”, Петроварадин/Нови Сад   
Сенка Бенчик, професор разредне наставе ОШ „18. октобар”, Ново Орахово и „Чаки Лајош”, Бачка Топола,    
Славица Мали, професор разредне наставе ОШ „Светозар Милетић”, Врбас
Леона Олеар, професор разредне наставе ОШ „Бранко Радичевић“, Савино Село
Наташа Макаји Мудрох, наставник русинског језика ОШ „Жарко Зрењанин”, Госпођинци    
Златица Сивч Здравић, наставник разредне наставе ОШ „Бранко Радичевић”, Шид,
Бачинци и ОШ „Сремски фронт”, Шид, Беркасово и Бикић До
Драгана Ненадић, наставник русинског језика ОШ „Јован Поповић”, Сремска Митровица
Наташа Грунчић, наставник разредне наставе, ОШ „Соња Маринковић”, Суботица         
Цецилија Милинковић, наставник разредне наставе ОШ „Братство јединство”, Куцура  
 
          - са дежурним тимом Актива наставника русинског језика за такмичење ОШ у Куцури
           
ТЕСТОВЕ ЗА MEЂУОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ У ЗНАЊУ РУСИНСКОГ ЈЕЗИКА И ЈЕЗИЧКЕ КУЛТУРЕ САСТАВЉА:

проф. др Јаков Кишјухас, доцент, Нови Сад

Нови Сад - Куцура,  2009/2010  шк. год.     

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Школска управа Нови Сад
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВИТИ РЕПУБЛИКИ СЕРБИЇ Школска управа Нови Сад

  ДРУШТВО ЗА РУСИНСКИ ЈЕЗИК, КЊИЖЕВНОСТ И КУЛТУРУ -  ДРУЖТВО ЗА РУСКИ  ЯЗИК, ЛИТЕРАТУРУ И КУЛТУРУ

  Основна школа „Братство јединство", Куцура - Основна школа „Братство єдинство”, Коцур 2009-2010

  С П И С O К
  ШКОЛЯРОХ НА МЕДЗИОКРУЖНИМ ЗМАГАНЮ У ЗНАНЮ РУСКОГО ЯЗИКА
  И ЯЗИЧНЕЙ КУЛТУРИ, 24. АПРИЛ 2010. РОКУ У КОЦУРЕ

  V класа:

   
  Порядна настава руского язика:
  чис-
  ло
  бо-дох 
  зав-
  жате место
  1.  Дарян (Юлиян) Рац Основна школа „Петро Кузмяк", Руски Керестур     
  2. Силвия (Владимир) Малацко Основна школа „Петро Кузмяк", Руски Керестур    
  3. Александар (Владимир) Планкош Основна школа „Петро Кузмяк", Руски Керестур      
  4. Антония (Михайо) Тиркайла Основна школа „Петро Кузмяк", Руски Керестур     
         - професор руского язика: Каролина Папуґа    
  5. Весна (Владимир) Боднар V Основна школа „Братство єдинство“, Коцур    
  6. Ярослава (Ярослав) Буила V, Основна школа „Братство єдинство“, Коцур    
        - професор руского язика: Снежана Шанта    
  7. Катарина (Владимир) Гарди V Основна школа „Йован Йванович Змай", Дюрдьов    
  8. Лидия (Михайло) Вереш V Основна школа „Йован Йованович Змай", Дюрдьов    
        професор руского язика: Мария Самарджич    

  VI класа:

    Порядна настава руского язика: чис-ло бо-дох  зав-жате место
  1.  Адриана (Михайло) Надь VIв Основна школа „Петро Кузмяк", Руски Керестур     
  2. Валентина (Михайло) Торкайла VIв Основна школа „Петро Кузмяк", Руски Керестур    
  3. Ребека (Дюра) Планчак, VIв Основна школа „Петро Кузмяк", Руски Керестур      
  4. Тамара (Юлиян) Будински VIа Основна школа „Петро Кузмяк", Руски Керестур     
  5. Ивана (Михайло) Джуня VIа Основна школа „Петро Кузмяк", Руски Керестур     
  6. Андрей (Славко) Орос VIб Основна школа „Петро Кузмяк", Руски Керестур     
        професор руского язика: Ксения Шовш    
  7. Иван (Владимир) Буила VI Основна школа „Братство єдинство“, Коцур    
  8. Николета (Анто) Недич VI Основна школа „Братство єдинство“, Коцур    
        - професор руского язика: Снежана Шанта    

  VII  класа:

    Порядна настава руского язика: чис-ло бо-дох  зав-жате место
  1.  Марияна (Михайло) Колошняї VIIа Основна школа „Петро Кузмяк", Руски Керестур     
  2. Андрей (Йоаким) Симунович VIIа Основна школа „Петро Кузмяк", Руски Керестур    
  3. Соня (Ромко) Варґа VIIб Основна школа „Петро Кузмяк", Руски Керестур      
  4. Андрея (Михайло), Джуджар VIIб Основна школа „Петро Кузмяк", Руски Керестур     
         - професор руского язика: Ксения Варґа    
  5. Иван (Владимир) Дудаш VII Основна школа „Братство єдинство“, Коцур    
  6. Єленка (Дюра) Човс VII Основна школа „Братство єдинство“, Коцур    
  7. Кристина (Янко) Шанта VII Основна школа „Братство єдинство“, Коцур    
  8. Любомир (Любо) Шарик VII Основна школа „Братство єдинство“, Коцур    
  9. Андреа (Владимир) Макаї VII Основна школа „Братство єдинство“, Коцур    
        - професор руского язика: Снежана Шанта    
  10. Ивана (Славко) Киш VII³ Основна школа „Йован Йванович Змай", Дюрдьов    
  11. Єлена (Мирослав) Кухар VII³ Основна школа „Йован Йванович Змай", Дюрдьов    
  12. Иґор (Янко) Раґаї, VII³ Основна школа „Йован Йованович Змай", Дюрдьов    
        професор руского язика: Мария Самарджич    

  VIII  класа:

    Порядна настава руского язика: число бодох  зав-жате место
  1.  Андрея (Янко) Надь VIIIб Основна школа „Петро Кузмяк", Руски Керестур     
  2. Саня (Любомир) Хромиш VIIIб Основна школа „Петро Кузмяк", Руски Керестур    
  3. Наташа (Янко) Джуджар VIIIa Основна школа „Петро Кузмяк", Руски Керестур      
  4. Maя (Славкo) Бодваи VIIIa Основна школа „Петро Кузмяк", Руски Керестур     
        професор руского
  я
  зика: Каролина Папуґа
     
  5. Валентина (Михал) Барна VIIIв Основна школа „Петро Кузмяк", Руски Керестур     
  6. Ана (Владимир) Будински     VIIIв Основна школа „Петро Кузмяк", Руски Керестур     
        професор руского язика: Ксения Шовш    
  7. Иван (Йован) Русковски VIII Основна школа „Братство єдинство“, Коцур    
  8. Иван (Йован) Югас VIII Основна школа „Братство єдинство“, Коцур    
  9. Анастасия (Дюра) Макаї VIII Основна школа „Братство єдинство“, Коцур    
  10. Желько (Владимир) Салонтаї VIII Основна школа „Братство єдинство“, Коцур    
  11. Николина (Ивица) Фейса VIII Основна школа „Братство єдинство“, Коцур    
        - професор руского язика: Снежана Шанта    
  12. Иван (Владимир) Хромиш VIII Основна школа „Йован Йванович Змай", Дюрдьов    
        професор руского язика: Мария Самарджич    

  Руски язик як виборни предмет

    Руски язик як виборни предмет число бодох  зав-жате место
    V класа:        
    Ивона (Владимир) Бодвански V ОШ „Бранко Радичeвич, Нови Сад (Мелания Сабадош)    
    Ивана (Борис) Чордаш V ОШ „Бранко Радичeвич“, Нови Сад (Мелания Сабадош)    
    Валентин (Славка) Кишюгас V Основна школа „Чаки Лайош",  Бачка Тополя (Сенка Бенчик)    
    Инес (Татяна) Шайтош V Основна школа „Чаки Лайош",  Бачка Тополя (Сенка Бенчик)    
    VI класа:        
    Аня (Ириней) Гудак VI ОШ „Васа Стаїч", Нови Сад (Мелания Сабадош)     
    Ана (Иштван) Киш VI Основна школа „Светозар Милетич”, Вербас (Славица Мали)     
    Tияна (Янко) Чернюш VI Основна школа „Светозар Милетич”, Вербас (Славица Мали)    
    Марияна (Мирослав) Иван VI ОШ „Жарко Зренянин", Господїнци (Наташа Макаї Мудрoх)    
    Ивана (Владимир) Бучко VI ОШ „Бранко Радичевич“, Шид, Оддзелєнє у Бачинцох (Златица Сивч Здравич)       
    VII класа:        
    Мария (Владимир) Римар VII ОШ „Светозар Маркович Тоза", Нови Сад (Мелания Сабадош)    
    Маркус (Мирко) Грубеня VII ОШ „Иван Ґундулич“, Нови Сад (Мелания Сабадош)    
    Силвестер (Желимир) Тот VII ОШ „Йован Дучич“, Петроварадин (Наташа Перкович)    
    Альоша (Владимир) Виславски VII ОШ „Йован Дучич“, Петроварадин (Наташа Перкович)    
    Андреа (Владимир) Рускаи VII ОШ „Йован Йованович  Змай", Сримска Каменїца (Наташа Перкович)        
    Андреа Мученски VII Основна школа „Светозар Милетич” (Славица Мали)     
    Дорис (Славица) Мармила VII Основна школа „Петефи бриґада", Кула (Мария Стрибер)     
    Срдян (Любомир) Ґовля VII Основна школа „Чаки Лайош",  Бачка Тополя (Сенка Бенчик)    
    Ирена (Янко) Павлович VII ОШ „Жарко Зренянин", Ґосподїнци (Наташа Макаї Мудрoх)     
    VIII  класа:        
    Марина (Борислав) Сакач VIII ОШ „Иво Лола Рибар", Нови Сад (Наташа Перкович)     
    Андрей (Мирко) Канюх, VIII ОШ „Никола Тесла“,  Нови Сад (Мелания Сабадош)    
    Иван (Янош) Ловас   VIII ОШ „Десанка Максимович“, Футоґ (Мелания Сабадош)     
    Aлександра (Саша) Митич VIII Основна школа „Чаки Лайош",  Бачка Тополя (Сенка Бенчик)      
     Вероника (Светлана) Миклош VIII OШ „Сримски фронт", Шид-Беркасово (Златица Сивч Здравич)    

   

  ЧИСЛО ШКОЛЯРОХ (ПО МЕСТОХ ШКОЛОХ И КЛАСОХ) ЗА МЕДЗИОКРУЖНЕ ЗМАГАНЄ У ЗНАНЮ РУСКОГО ЯЗИКА  И ЯЗИЧНЕЙ КУЛТУРИ 24. АПРИЛА 2010. РОКУ  У КОЦУРЕ

   

    школи   шко-ляре VI    VII  VIII
  Порядна настава руского язика
  Руски Керестур (Кула) 1 20  4 6 6
  Коцур ( Вербас) 14  2  5 5
  Дюрдьов (Жабель)             1 6 2 - 3 1
  Вкупно:  3  40  8   8  12 12
  Руски язик як виборни предмет:
  Нови Сад 11 2   5 3
  Вербас  3   - 1 -
  Кула         1 - - 1   -
  Бачка Тополя (Нове Орахово)                           1    4   -  1
  Господїнци (Жабель)  2 -   1 1 -
  Бачинци  (Шид)  1 1  -  -
  Беркасово (Шид)  1  1
   Вкупно:    15  23   4     9 5

   

  ШИЦКОГО: ШКОЛИ И ШКОЛЯРЕ  ЗА ЗМАГАНЄ У ЗНАНЮ РУСКОГО ЯЗИКА  И ЯЗИЧНЕЙ КУЛТУРИ, 24. АПРИЛА 2010. РОК  У КОЦУРЕ

    школи   школяре VI    VII  VIII
  Порядна настава руского язика  3  40  8   8  12 12
  Руски язик як виборни предмет  15  23   4     9 5
   Вкупно:         18  63 12 13   21 17

   

   

Free Dreamweaver Template from JustDreamweaver.com