Вишла
Studia Ruthenica
число 12

Змист:

Дипломски роботи студентох Катедри за руски язик и литературу Филозофского факултета у Новим Садзе

Рочнїци, промоциї, здогадованя

Новши виданя – рецензиї и огляднуца

 

Традиция и поезия

Хронїка Дружтва за руски язик, литературу и културу

Друштво за русински језик, књижевност и културу и Основна школа
„Соня Маринкович”, Суботица

под покровитељством
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ СУБОТИЦА
у сарадњи са Одбором за образовање
Националног савета русинске националне мањине Србије

П Р О Г Р А М

СЕДАМНАЕСТОГ СУСРЕТА  РУСИНСКИХ ШКОЛА 
28. 05. 2011. ГОДИНЕ  У  СУБОТИЦИ

09,30-10,30  - долазак учесника у Основну школу  „Соња Маринковић”, Суботица      
10,30-11,00  -  отварање сусрета и обилазак Школе  „Соња Маринковић”, Суботица  
11,00-12,00  -  обилазак културних знаменитости Града Суботице:
Градска кућа, Народна библиотека, Позориште  .... 
12,00-13,00  -  сусрет у Друштву Русина са школским програмом   
13,00-15,30  -  одлазак на Палић и обилазак Золошког врта и језера
15,30-16,30  -  заједнички ручак за учеснике сусрета
16,30-17,00  -  повратак учесника    
Организациони одбор

 Дружтво за руски язик, литературу и културу и Основна школа
„Соня Маринкович”, Суботица

Под покровительством
ГОРОДСКЕЙ УПРАВИ ЗА ОБРАЗОВАНЄ СУБОТИЦА
у сотруднїцтве зоз Одбором за образованє
Националного совиту рускей националней меншини Сербиї

П Р О Г Р А М А

СЕДЕМНАСТОГО СТРЕТНУЦА РУСКИХ ШКОЛОХ
28. 05. 2011. РОКУ У СУБОТИЦИ

09,30-10,30  - приход учашнїкох до Основней школи „Соня Маринкович“, Суботица
10,30-11,00 -  отверанє стретнуцох и обиходзенє Школи „Соня Маринкович“, Суботица
11,00-12,00 -  нащива културних памятнïкох Города Суботица:
Городска хижа, Народна библиотека, Театер ...     
12,00-13,00 -  стретнуце у Дружтве Руснацох зоз школску програму 
13,00-15,30 -  одход на Палич: обиходзенє озера и нащива Зоолоґийней загради
15,30-16,30 -  заєднїцки полузенок за учашнïкох стретнуца
16.30-17,00 -  одход учашнïкох зоз стретнуца        
Орґанизацийни одбор    

Директорима, наставницима и професорима основних и средњих школа у којима се
настава организује на русинском језику и школа у којима се русински  језик изучава као изборни предмет са елементима националне културе

 

                 Обавештавамо вас и позивамо на 17. сусрет РУСИНСКИХ ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА који ће се одржати у суботу, 28.  маја 2011. године у Суботици. С тим у вези милимо да до 16. маја 2011. године потврдите учешће на 17.  сусрету и доставите попуњену пријаву коју шаљемо у прилогу. 
Програмом сусрета је предвиђно да учешће узму ученици (1-2) из русинских основних и средњих школa, који ће се заједно са домаћинима сусрета дружити у заједничком програму у оквиру којег ће упознати Суботицу. Повратак са сусрета се планира у поподневним часовима.
Молимо вас да пријаву попуните и до 16. маја 2011. године пошаљете на адресу: Друштво за русински језик, књижевност и културу, 21000 Нови Сад, В. Путника 2, Поштански фах 55 (са назнаком „за 17. сусрет русинских школа"). У вези са додатним информацијама о сусрету можете се информисати и обратити: Ирини Папуга 064 19 75 281 и Наташи Грунчић  064 305 12 44.

Молимо да узмете учешће. Срдачно вас поздрављамо.

*

Директором, наставнїком и професором основних и штреднїх школох у хторих ше
настава орґанизує по руски  и школом у хторих ше руски язик виучує як виборни
предмет зоз елементами националней култури

 

                   Информуєме вас и поволуєме  на  17. стретнуце  РУСКИХ ОСНОВНИХ И ШРЕДНЇХ ШКОЛОХ  хторе ше отрима соботу, 28. мая 2011. року у Суботици. Модлїме же бисце по 16. май 2011. року потвердзели участвованє на 17. стретнуцу и послали пополнєну прияву хтору посиламе у прилогу.
Зоз програму стретнуца предвидзене же би учасц вжали школяре (1-2) зоз руских основних и стредњих школох хтори ше вєдно зоз домашнїма стретнуца буду дружиц у заєднїцкей програми у рамикох хторей  упознаю Суботиу. Врацанє зоз стретнуца предвидзене у пополадньових годзинох.
Модлїме вас же бисце попольнєну прияву по 16. май 2011. року послали на адресу: Дружтво за руски язик, литературу и културу, 21000 Нови Сад, В. Путнїка 2 Поштански фах 55 (зоз назнаку „за 17. стретнуце руских школох"). У вязи зоз додатнима информациями вязанима за стретнуце можеце ше информовац при: Иринки Папуґа  064 19 75 281 и Наташи Ґрунчич 064 305 12 44.

                     

Модлїме же бисце вжали учасц. Сердечно вас поздравяме

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Школска управа Сомбор
ДРУШТВО ЗА РУСИНСКИ  ЈЕЗИК, КЊИЖЕВНОСТ И КУЛТУРУ
Основна школа „Петро Кузмјак“ Руски Крстур

 П О З И В Н И Ц А

Позивамо Вас на Републичко такмичење у знању русинског језика и језичке културе основних школа са наставом на русинском језику и школа у којима се русински језик изучава као изборни премет са елементима националне културе којe ће се одржати у петак, 13. маја 2011. године у Основној школи „Петро Кузмјак“ у Руском Крстуру (Замак)

Организациони одбор

 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВИТИ РЕПУБЛИКИ СЕРБИЇ
Школска управа Сомбор
ДРУЖТВО ЗА РУСКИ ЯЗИК, ЛИТЕРАТУРУ И КУЛТУРУ
Основна школа „Петро Кузмјак“, Руски Керестур

П О В О Л А Н К А

Поволуєме Вас на 11. Републичне змаганє у знаню руского язика и язичней култури основних школох у хторих ше настава орґанизує по руски и школох у хторих ше руски язик виучує як виборни предмет зоз елементами националней култури хторе ше отрима на пияток, 13. мая 2011. року  у Основней школи „Петро Кузмяк“ у  Руским Керестуре (Замок)

Орґанизацийни одбор

 

П Р О Г Р А М
8.30 -  9.30   -  долазак учесника (освежење и закуска)
9.30 -  9.45   -  отварање Републичког такмичења
9.45  -10.00  -  распоређивање и одлазак у учионице
10.00 - 11.30  -  решавање тестова (ученици)
11.30 - 13.00  -  прегледање тестова - рад комисија
13.00 - 14.00  -  ручак за учеснике
14.00 - 14.30  -  проглашење резултата такмичења, додела награда

П Р О Г Р А М А
8.30  -  9.30   -  приход учaшнїкох (ошвиженє и закуска)
9.30  -  9.45   -  отверанє Републичного змаганя
9.45  - 10.00  -  розпоредзованє и одход до учальньох
10.00 - 11.30   -  ришованє тестох (школяре)
11.30 - 13.00   -  препатранє тестох - робота комисийох
13.00 - 14.00   -  полудзенок за учашнїкох
14.00 - 14.30   -  преглашованє резултатох змаганя, додзельованє наградох

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР

РЕПУБЛИЧКОГ ТАКМИЧЕЊА У ЗНАЊУ РУСИНСКОГ ЈЕЗИКА И ЈЕЗИЧКЕ
КУЛТУРЕ*  
13.  мајa  2011. године, Руски Крстур, Oпштина Кула,  Школска управа Сомбор

Јанко Хома, директор, Основна и средња школа  „Петро Кузмјак”, Руски Крсту    

 1. председник Организационог одбора

Љубица Њаради, педагог, Основна школа „Петро Кузмјак”, Руски Крстур

 1.   секретар Организационог одбора и чланови

Марија Шанта, педагог, Основна школа „Петро Кузмјак”, Руски Крстур
Ксенија Варга, професор русинског језика ОШ „Петро Кузмјак”, Руски Крстур                                 
Ксенија Шовш, професор русинског језика ОШ „Петро Кузмјак”, Руски Крстур
Каролина Папуга, професор русинског језика, ОШ „Петро Кузмјак”, Руски Крстур
Желько Ковач,  Скупштина општине Кула, Кула  
Ирина Папуга, Друштво за русински језик, књижевност и културу, Нови Сад   
Меланија Римар, Национални савет русинске националне мањине,

Одбор за образовање, Руски Крстур/Нови Сад 
Ксенија Међеши, директор, Основна школа „Братство јединство”, Куцура   
Снежана Шанта, професор русинског језика, Основна школа „Братство јединство”, Куцура
Меланија Сабадош, професор русинског језика, ОШ „Доситеј Обрадовић”, Нови Сад
Наташа Перковић, професор русинског језика ОШ „Јован Дучић”, Петроварадин/НовиСад  
Оља Јаковљев, професор русинског језика ОШ „Јован Дучић”, Петроварадин/НовиСад                                  
Славица Мали, професор разредне наставе, ОШ „Светозар Милетић”, Врбас
Марија Стрибер, професор разредне наставе „Петефи бригада” и „Иса Бајић”, Кула
Владимир Салонски, Друштвo за русински језик, књижевност и културу, Нови САд

Организациони одбор чине представници основне школе - домаћина међуокружног такмичења, чланови Актива наставника русинског језика, Одбора за образовање Националног савета русинске националне мањине, Општине Кула и Друштва за русински језик, књижевност и културу - организатора републичког такмичења.

ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ И ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА У НОВОМ САДУ У КОЈИМА СЕ РУСИНСКИ ЈЕЗИК ИЗУЧАВА КАО ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ СА ЕЛЕМЕНТИМА НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ НОВИ САД – 2010 / 2011 ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ

1. ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
Основнe школe: бр. ученика % настав/проф/васп. учен/деца. накн. у %
1. „Жарко Зрењанин” 4 10% Оља Јаковљев 22 80%
2. „Иво Лола Рибар” 4 10%
3. „Душан Радовиић” 1 10%
4. „Прва војвођанска бригада” 3 10%
5. „Јожеф Атила” 3 10%
6. „Јован Дучић”, Петроварадин 4 10%
7. „Ђура Даничић“ 1 10%
8. „Јован Јовановић Змај”, Сремска Каменица 2 10%

1. „Доситеј Обрадовић” 4 10% Меланија Сабадош 35 90%
2. „Никола Тесла” 3 10%
3. .„Петефи Шандор” 4 10%
4. „Koста Трифковић” 6 10%
5. „Светозар Марковић Тоза“ 2 10%
6. „Васа Стајич” 2 10%
7. „Бранко Радичевић” 3 10%
8. „Иван Гундулић“ 3 10%
9. „Михајло Пупин”, Ветерник 8 10%

Укупно: 17 основних школа 57 ученика

2.СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ Средње школе:
Техничка школа „Милева Марић Ајншајн” Наташа Перковић 20 20%
у коју долазе ученици (два пута недељно) који похађају ТШ и друге средње школе: Гимназију „Исидира Секулић“, „Јован Јованович Змај“, ПТТ, Медицинску, Економску итд

3.ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ
Предшколска установа „Радосно детињство“ Хелена Салаг 20 5%
- Објекат „Палчица“, ул. Б. Ћосића 30 васпитно-образовни рад се одвија једном недељно (среда од 18-19 часова) са мешовитом групом деце од 3-7 година (која у преподневним часовима похађају ПУ на српском језику у другим деловима Новог Сада и околине). Децу на изучавање русинског језика са елементима нац. културе као изборног програм које је предвиђен Закомом о предшколском васпитању и образовању доводе и одводе родитељи. Васпитач Хелена Салаг у истом објекту има редовну васпитну групу на српском језику.

НАПОМЕНА:
Уписом ученика основних и средњих школа и деце пред. узраста према териоријалном принципу не постоји могућност организовања редовне наставе, односно васпитно-образовног рада на русинском језику на овим ступњевима у једној основној школи или објекту ПУ,
те се користи законска могуђност изучавања матерњег језика као изборног предмета (програма) са елементима националне културе.

Нови Сад, 12. 05. 2011. године Припремила: Ирина Папуга, проф. педагогије у сарадњи са професорима и васпитачем русинског језика у Новом Саду

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Школска управа Сомбор
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВИТИ И НАУКИ РЕПУБЛИКИ СЕРБИЇ Школска управа Сoмбор

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ПОКРАЇНСКИ СЕКРЕТАРИЯТ ЗА ОБРАЗОВАНЄ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНИ ЗАЄДНЇЦИ

ДРУШТВО ЗА РУСИНСКИ ЈЕЗИК, КЊИЖЕВНОСТ И КУЛТУРУ
ДРУЖТВО ЗА РУСКИ ЯЗИК, ЛИТЕРАТУРУ И КУЛТУРУ

Основна школа „Петро Кузмјак", Руски Крстур
Основна школа „Петро Кузмяк”, Руски Керестур, 2010-2011.

С П И С О К
ШКОЛЯРОХ НА РЕПУБЛИЧНИМ ЗМАГАНЮ У ЗНАНЮ РУСКОГО ЯЗИКА И ЯЗИЧНЕЙ КУЛТУРИ,13. МАЯ 2011. РОКУ У РУСКИМ КЕРЕСТУРЕ - РЕЗУЛТАТИ

VII класа:
Порядна настава руского язика: число бодох завжате место
1. Валентина (Михайло) Тиркайла, VIIв, Основна школа „Петро Кузмяк", Руски Керестур 18 II
2. Ребека (Дюра) Планчак, VIIв, Основна школа „Петро Кузмяк", Руски Керестур 18 II
3. Адриана (Михайло) Надь, VIIв, Основна школа „Петро Кузмяк", Руски Керестур 17 II
4. Андрей (Славко) Орос, VIIб, Основна школа „Петро Кузмяк", Руски Крстур 17 II
5. Тамара (Юлиян) Будински, VIIа, Основна школа „Петро Кузмяк", Руски Керестур 17 II
6. Дионизий (Михайло) Малацко, VIIб, Основна школа „Петро Кузмяк", Руски Крстур 17 II
- професор руского язика: Ксения Шовш
7. Николета (Анто) Недич, VII¹, Основна школа „Братство єдинство“, Коцур 20 I
8. Иван (Владимир) Буила VII¹, Основна школа „Братство єдинство“, Коцур 16 III
9. Мартин (Дюра) Макаї, VII¹, Основна школа „Братство єдинство“, Коцур 13 -
- професор руского язика: Снежана Шанта

VIII класа:
Порядна настава руского язика: число бодох завжате место
1. Марияна (Михайло) Колошняї, VIIIа, Основна школа „Петро Кузмяк", Руски Керестур 15 III
2. Кристина (Михайло) Малацко VIIIа, Основна школа „Петро Кузмяк", Руски Керестур 15 III
3. Андрея (Михайло), Джуджар, VIIIб, Основна школа „Петро Кузмяк", Руски Керестур 13 -
4. Терезия (Славко) Ґовля, VIIIа, Основна школа „Петро Кузмяк", Руски Керестур . 13 -
5. Соня (Ромко) Варґа, VIIIб, Основна школа „Петро Кузмяк", Руски Керестур 11 -
- професор руского язика: Ксения Варґа
6. Єлена (Дюра) Човс, VIII¹, Основна школа „Братство єдинство“, Коцур 16 III
7. Кристина (Янко) Шанта, VIII¹, Основна школа „Братство єдинство“, Коцур 14 III
- професор руского язика: Снежана Шанта

С П И С О К
ШКОЛЯРОХ НА РЕПУБЛИЧНИМ ЗМАГАНЮ У ЗНАНЮ РУСКОГО ЯЗИКА И ЯЗИЧНЕЙ КУЛТУРИ,
13. МАЯ 2011. РОКУ У РУСКИМ КЕРЕСТУРЕ - РЕЗУЛТАТИ
VII - VIII класа
VII класа число бодох завжате местo
1. Аня (Ириней) Гудак, VII, Основна школа „Васа Стаїч", Нови Сад (Мелания Сабадош) 19 I
VIII класа:
2. Андреа (Владимир) Рускаи, VIII, ОШ „Йован Йованович Змай", Сримска Каменїца (Оля Яковлєв) 20 I
3. Мария (Владимир) Римар, VIII, Основна школа „Светозар Маркович Тоза", Нови Сад (Мелания Сабадош) 19 I
4. Маркус (Мирослав) Грубеня, VIII, Основна школа „Иван Ґундулич“, Нови Сад (Мелания Сабадош) 19 I
5. Марияна (Мирослав) Венчеловски, VIII, Основна школа „Михайло Пупин“, Ветерник (Мелания Сабадош) 19 I
6 . Дорис (Славица) Мармила, VIII, Основна школа „Петефи бриґада", Кула (Мария Стрибер) 18 II
7. Андреа (Владимир) Мученски, VIII, Основна школа „Светозар Милетич” Вербас (Славица Мали) 17 II

*
ЧИСЛО ШКОЛЯРОХ (ПО МЕСТОХ ШКОЛОХ И КЛАСОХ) НА РЕПУБЛИЧНИМ ЗМАГАНЮ У ЗНАНЮ РУСКОГО ЯЗИКА И ЯЗИЧНЕЙ КУЛТУРИ 13. МАЯ 2011. РОКУ У РУСКИМ КЕРЕСТУРЕ

Порядна настава руского язика: школи школяре класи
VII VIII
1.Руски Керестур (Кула) 1 11 6 5
2.Коцур (Вербас) 1 5 3 2
Вкупно: 2 16 9 + 7 (16)
Руски язик як виборни предмет: VII VIII
1. Нови Сад 3 3 1 2
2. Ветерник 1 1 - 1
3. Сримска Камениїца 1 1 - 1
4. Вербас 1 1 - 1
5. Кула 1 1 - 1
Вкупно: 7 7 1 + 6 (7)
ШИЦКОГО: ШКОЛИ И ШКОЛЯРЕ НА ЗМАГАНЮ У ЗНАНЮ РУСКОГО ЯЗИКА И ЯЗИЧНЕЙ КУЛТУРИ, 15. АПРИЛА 2011. РОКУ У РУСКИМ КЕРЕСТУРЕ

Настава руского язика школи школяре класи
Порядна настава руского язика: 2 16 9 7
Руски язик як виборни предмет: 7 7 1 6
Вкупно: 9 23 10 13


Звит зоз 2. медзиокружного змаганя у знаню руского язика и язичней култури, котре отримане 15. априла 2011. року у ОСС "Петро Кузмяк".
Зоз белавим означени наградзени школяре 5. и 6. класох, а зоз лиловим школяре 7. и 8. класох хтори ше пласовали на Републичне змаганє, котре будзе отримане 13. мая 2011. року у Руским Керестуре.


МИНИСТЕРСТВО ПРОСВИТИ РЕПУБЛИКИ СЕРБИЇ
Школска управа Сомбор

ДРУЖТВО ЗА РУСКИ  ЯЗИК, ЛИТЕРАТУРУ И КУЛТУРУ Основна школа „Петро Кузмяк”, Руски Керестур, 2010-2011

С П И С O К

ШКОЛЯРОХ НА МЕДЗИОКРУЖНИМ ЗМАГАНЮ У ЗНАНЮ РУСКОГО ЯЗИКА И ЯЗИЧНЕЙ КУЛТУРИ, 15. АПРИЛ 2011. РОКУ У РУСКИМ КЕРЕСТУРЕ

 V класа:

        Порядна настава руского язика:  число бодох   завжате место

 1. Мая  (Юлин)  Медєши, Vа,  ОШ„Петро Кузмяк", Руски Керестур   9
 2. Дамир (Дюра) Рац,  Vа,  ОШ„Петро Кузмяк", Руски Керестур    8
 3. Дорис (Славко) Бучко, Vб, ОШ„Петро Кузмяк", Р. Керестур  10   III
 4. Давид (Никола) Шанта, Vб, ОШ„Петро Кузмяк", Руски Керестур     8
  - професор руского язика: Каролина Папуґа
 5. Мариєта (Владимир) Новак, V¹, ОШ„Братство єдинство“, Коцур   12      I
 6. Настася (Любомир) Сакач, V¹, ОШ„Братство єдинство“, Коцур   10       III
 7. Татяна (Владимир) Буила, V¹, ОШ„Братство єдинство“, Коцур    8
 8. Лидия (Владимир) Горняк, V, ОШ„Йован Йванович Змай", Дюрдьов    7
  - професор руского язика: Мария Самарджич       

 

  VI класа:

  Порядна настава руского язика:    

  1. Силвия (Владимир) Малацко, VIб, ОШ„Петро Кузмяк", Руски Керестур    13     II
  2. Александар (Владимир) Планкош, VIа, ОШ„Петро Кузмяк", Руски Керестур 12   III
  3. Жоржита (Янко) Баран, VIа, ОШ„Петро Кузмяк", Руски Керестур     11
  4. Дарян (Юлиян) Рац, VIб, ОШ„Петро Кузмяк", Руски Керестур      11
   професор руского язика: Каролина Папуґа
  5. Весна (Владимир) Боднар, VI¹, ОШ„Братство єдинство“, Коцур    14   I
  6. Наташа (Янко) Ґайдош VI¹, ОШ„Братство єдинство“, Коцур   13  II
  7. Татяна (Дюра) Ґайдош, VI¹, ОШ„Братство єдинство“, Коцур     11
  8. Ярослава (Ярослав) Буила, VI¹, ОШ„Братство єдинство“, Коцур    10
   професор руского язика: Снежана Шанта
  9. Лидия (Михал) Вереш, VI, ОШ„Йован Йванович Змай", Дюрдьов      11
   -  професор руского язика: Мария Самарджич       

  VII  класа:

  Порядна настава руского язика: число бодох  завжате место

  1. Валентина (Михайло) Тиркайла, VIIв, ОШ„П. Кузмяк", Руски Керестур    20   I
  2. Адриана (Михайло) Надь, VIIв, ОШ„Петро Кузмяк", Руски Керестур   19     I
  3. Андрей (Славко) Орос, VIIб, ОШ„Петро Кузмяк", Руски Крстур   18   II    
  4. Тамара (Юлиян) Будинси, VIIа, ОШ„Петро Кузмяк", Руски Керестур   18   II 
  5. Дионизий  (Михайло) Малацко, VIIб, ОШ„П. Кузмяк", Руски Керестур     17   II 
  6. Ребека (Дюра) Планчак, VIIв, ОШ„Петро Кузмяк", Руски Керестур      17    II
   професор руского язика: Ксения Шовш   
  7. Николета (Анти) Недич, VII¹, ОШ„Братство єдинство“, Коцур       20    I    
  8. Мартин (Дюра) Макаї, VII¹, ОШ„Братство єдинство“, Коцур    18   II
  9. Иван (Владимир) Буила VII¹, ОШ„Братство єдинство“, Коцур      18     II
    - професор руского язика: Снежана Шанта       

  VIII  класа:

  Порядна настава руского язика: число бодох    завжате место

  1. Марияна (Михайло) Колошняї, VIIIа, ОШ„П. Кузмяк", Руски Керестур   17  II 

  2. Соня (Ромко) Варґа, VIIIб, ОШ„Петро Кузмяк", Руски Керестур   17   II

  3.Андрея (Михайло), Джуджар, VIIIб, ОШ„П. Кузмяк", Руски Керестур   17   II  

  4. Кристина (Михайло) Малацко VIIIа, ОШ„П. Кузмяк", Руски Керестур   16  III

  5.  Терезия (Славко) Ґовля, VIIIа, ОШ„П. Кузмяк", Руски Керестур  15   III

   -  професор руского язика: Ксения Варґа       

  6.  Єлена (Дюра) Човс, VIII¹, ОШ„Братство єдинство“, Коцур    16   III

  7.  Кристина (Янко) Шанта, VIII¹, ОШ„Братство єдинство“, Коцур     15   III

    - професор руского язика: Снежана Шанта

  8. Ивана (Славко) Киш,  VIII, ОШ„Йован Йовановић Змай", Дюрдьов    11

    - професор руского язика: Мария Самарџич 

   

     V-VI  класа 

   Руски язик як виборни предмет:    чис.бодох       зав. месo

   V класа:

   1. Владимир (Мирослав) Венчеловски, V, ОШ„Михайло Пупин“, Ветерник  (Мелания Сабадош)   12       I
   2. Елеонора (Мирослав) Грубеня, V, ОШ„Иван Ґундулич“, Нови Сад  (Мелания  Сабадош)  11   II

   VI  разред:

   1. Никола (Мирко) Грибеня, VI, ОШ„Иво Лола Рибар“, Нови Сад  (Наташа Перкович) 11   II
   2. Инес (Таня) Шайтош, VI, ОШ„Чаки Лайош",  Бачка Тополя (Таня Бркич)     10,5  III
   3. Иван (Владо) Бесерминї, VI, ОШ„Чаки Лайош",  Бачка Тополя (Таня Бркич)    5,5

   VII - VIII  класа  

   VII класа:                         

   1. Аня (Ириней) Гудак, VII, ОШ„Васа Стаїч", Нови Сад (Мелания Сабадош)     17   II
   2. Борис (Владо) Бесерминї, VII, ОШ„Чаки Лайош",  Бачка Тополя (Таня Бркич)   10,5
   3. Єлена (Бранко) Горняк, VII, ОШ „Бранко Радичевич“, Савино Село (Леона Олеар)    10
   4. Владимир (Звонимир) Загорянски, VII, ОШ „Бранко Радичевич“, Шид, Оддз. у Бачинцох (Златица Сивч Здравич) 10
   5. Катарина (Юлиян) Тамаш, VIII, ОШ „Бранко Радичевич“, Савино Село (Леона Олеар)   9,5
   6. Милица (Йово) Попович, VII, ОШ „Бранко Радичевич“, Шид, Оддзелєнє у Бачинцох (Златица Сивч Здравич)     8
   7. Ивана (Владимир) Бучко, VII, ОШ „Бранко Радичевич“, Шид, Оддзелєнє у Бачинцох (Златица Сивч Здравич) 7

   VIII класа:  

   1. Мария (Владимир) Римар, VIII, Основна школс „Светозар Маркович Тоза", Нови Сад (Мелания Сабадош)    19,5     I
   2. Андреа (Владимир) Рускаи, VIII, ОШ „Йован Йованович  Змай", Сримска Каменїца (Наташа Перкович)  18,5    I    
   3. Андреа (Владимир) Мученски, VIII, ОШ„Светозар Милетич” Вербас (Славица Мали)     17,5   II                                                                 
   4. Маркус (Мирослав) Грубеня, VIII, ОШ„Иван Ґундулич“, Нови Сад (Мелания Сабадош)      17     II
   5. Марияна (Мирослав) Венчеловски, VIII, ОШ„Михайло Пупин“, Ветерник (Мелания Сабадош)  17    II
   6. Дорис (Славица) Мармила, VIII, ОШ„Петефи бриґада", Кула (Мария Стрибер)  16   III       
   7. Срдян (Любомир) Ґовља, VIII, ОШ„Чаки Лайош",  Бачка Тополя (Таня Бркич)    12
   8. Ирена (Янко) Павлович, VIII, ОШ „Жарко Зренянин", Ґосподїнци (Наташа Макаї Мудрoх)    6

   ЧИСЛО ШКОЛЯРОХ (ПО МЕСТОХ ШКОЛОХ И КЛАСОХ) ЗА МЕДЗИОКРУЖНЕ ЗМАГАНЄ У ЗНАНЮ РУСКОГО ЯЗИКА  И ЯЗИЧНЕЙ КУЛТУРИ 15. АПРИЛА 2011. РОК  У  РУСКИМ КЕРЕСТУРЕ  

    Порядна настава руского язика:   
   школи    школяре   класи   V               VI                VII                VIII

   1.  Руски Керестур (Кула)  1   19     4     4     6   5
   2. Коцур  (Вербас) 1   12    3     4   3   2
   3. Дюрдьов (Жабель)  1  3    1   1        -     1
   4.  Вкупно:  3    34    8     9      9     8

    Руски язик як виборни предмет:    V     VI   VII  VIII

   1. Нови  Сад   4     5   1    1    1    2
   2. Ветерник   1      2     1     -       -     1  
   3. Сримска Камениїца    1   1     -    -       -      1
   4. Вербас    1    1      -     -      -     1
   5. Кула   1   1   -   -    -    1  
   6. Бачка Тополя   1    4      -    2       1    1    
   7. Господїнци (Жабель)    1    1    -      -    -     1
   8. Бачинци  (Шид)    1    3    -     -     3     -
   9. Савино Село (Вербас) 1    2   -    -    2    -

       Вкупно:  12    20    2     +    3  (6)    7   +   8   (15)

    ШИЦКОГО: ШКОЛИ И ШКОЛЯРЕ  ЗА ЗМАГАНЄ У ЗНАНЮ РУСКОГО ЯЗИКА  И ЯЗИЧНЕЙ КУЛТУРИ, 15. АПРИЛА 2011. РОК  У РУСКМ КЕРЕСТУРЕ

    Настава руского яика     школи     школяре       класи

    Порядна настава руского язика:   3     34      8     9     9      8 

    Руски язик як виборни предмет:   12        20     2    3      7   8

     Вкупно:   15       54      11  12      16   16

     Нови Сад, 15. април 2011. року

Free Dreamweaver Template from JustDreamweaver.com