ПРОГРАМНИ АКТИВНОСЦИ ДРУЖТВА ЗА РУСКИ ЯЗИК, ЛИТЕРАТУРУ И КУЛТУРУ

 

 

Средством информованя по руски:

 

Дзекуєме руским редакцийом Радия и ТВ Нови Сад же голєм з часу на час информую и о виборней настави у наших руских местох и школох, а окреме у тих дзе ше зявюю одвитуюци почежкосци и питаня.

 

Захваљујемо русинским редакцијама ТВ и Радио Новог Сад које инфoрмишу и о изборној настави на русинском језику у школама, а посебно о извесним питањима и потешкоћама која се појављују током школске године


 

Програмни активносци Дружтва за руски язик, литературу и културу у тим тижню

 

 


Днї Миколи М. Кочиша
Поетски нїтки Меланиї Павлович

 


 

Вишла нова
Studia Ruthenica

 


 

Подаци о раду и
развоју Друштва
(1970-2013)


 

KAЛEНДАР РОЧНЇЦОХ
И ЮВИЛЕЙОХ
У 2017. РОКУ


 

СTATУT ДРУЖТВА

 

 

Studia Ruthenica
In memoriam

 

Умарла Мелания Планчак, учителька (1929-2017)

Учителька и панїматка Мелания Планчак упокоєла ше стреду, 22.11.2017. року у Руским Керестуре. 

Мелания Планчак (дзивоцке Канюх), народзена 13. мая 1929. року у Руским Керестуре. Учительску школу закончела у Сримских Карловцох и Суботици 1950. року.

Перше роботне место було у Руским Керестуре дзе робела дас рок. Накадзи ше одала за паноца, о. Кирила Планчака, премесцена є до Нового Орахова дзе робела осем роки, а потим, кед єй супруг Кирил премесцени на душпастирску роботу до Руского Керестура, єден рок робела и у Коцуре. До Руского Керестура учителька Мелания ше враца и роби од 1962–1969. року. 

Найдлужей робела у Петровцох у Сриме дзе ше цала фамелия преселєла кед єй супруг Кирил меновани за петровского пароха, 1969. року. Ту такой почала робиц як учителька класней настави, а по одходу Вири Гудаковей до Петроварадину, пребера годзини руского. У Петровцох, окрем настави, учителька пририхтовала шицки школски програми з нагоди державних шветох, вєдно зоз КПД “Яким Гарди”. У школи пририхтовала рочни школски часопис за литературни роботи “Венчик”. У Петровцох була и директорка подручней школи, хтора припадала под вуковарску ОШ, одкаль одходзи до пензиї 1985. року, после полних 35 рокох служби. 

За свою витирвалу роботу у просвити учителька достала вецей припознаня и награди, а єдно з нїх и Припознанє „Осиф Фа, учитель” Дружтва за руски язик, литературу и културу 2016. року за длугорочну воспитно-образовну роботу зоз школярами. Учителька Меланка Планчакова була член Дружтва за руски язик, литературу и културу од 1974. року. У мат. кнїжки Дружтва уписана є под числом 68.

Най учительки Меланки будзе вична слава и подзекованє и най спочива у мире Божим!

Учителька Планчакова похована на керестурским теметове 23. новембра 2017. року (Rutenpres)


 

О. др Роман Миз (1932-2017)

Умар наш длугорочни новосадски паноцец о. др Роман Миз (1932-2017). Попри своєй душпастирскей роботи, писаня и публикованя велїх кнїжкох, паноцец о. Роман Миз бул и член Дружтва за руски язик, литературу и културу (у мат. кнїжки Дружтва уписани є под числом 903).
З нагоди 80-рочнїци од народзеня Дружтво му 2012. року додзелєло окремне Припознанє за доприношенє рускому язику, литератури, култури и видавателней дїялносци.
Най паноцови Мизови будзе вична слава и подзекованє и най спочива у мире Божим.


 

Друштво за русински језик, књижевност и културу
Дружтво за руски язик, литературу и културу


у сотруднїцтве зоз

Покраїнским секретариятом за образованє, предписаня, управу и национални меншини-национални заєднїци

П О В О Л А Н К А

Чесц нам поволац Вас на промоцию двох виданьох Дружтва:

1. Зборнїк роботох „Studia Ruthenica“ 22
2. Язични розправи мр Гелени Медєши „З червеним дописане“.

Промоция будзе на стреду, 18. октобра 2017. року на 10 годзин у сали число 3 Скупштини АП Войводини.

О кнїжкох буду бешедовац у мено видавателя:
- др Юлиян Рамач, предсидатель Скупштини Дружтва
- Ирина Папуґа, секретар-заступник Дружтва
- мр Гелена Медєши, автор кнїжки, рецензенти
и авторе прилогох „Studia Ruthenici“ 22

З окремним задовольством обчекуєме Ваш приход!

 


Информативно

(ХТО, И НА ТОТ ЗАВОД ЗАТАЄЛ У ШИДЗЕ?)

У прилогу допис коло поновного порушованя виучованя руского язика у Предшколскей установи у Шидзе!

Актив васпитача русинског језика
Датум: 17. октобар  2016. године
21000 Нови Сад, Ћирпанова 27
Тел/факс: 021/ 453 365 
У сарадњи са Одбором за образовање Националног савета русинске националне мањине

 Предшколска установа „Јелица Станивуковић Шиља
22240   Ш И Д

ПРЕДМЕТ: Поновни предлог/иницијатива за изучавање русинског језика као изборне активности у оквиру Предшколске установе "Јелица Станивуковић Шиља" у Шиду
(Веза наши дописи број: 14-57/1, од 10.10.2006. и 15-47, од 8.10.2007)

Друштво за русински језик, књижевност и културу из Новог Сада и Секција Друштва у Шиду иницирали су током 2006/2007. године организовање изучавања русинског језика као изборне активности у Вашој Предшколској установи у Шиду. Са жаљењем можемо констатовати да предлог није саживео иако је био евидентиран одређени број предшколске деце (15) у Шиду - у објекту Русинске Владическе резиденције у којој су и иначе смештене васпитне групе Ваше Установе, а колико је познато оделења Установе постоје и у Бачинцима, Бикић Долу и Беркасову.
Имајући у виду изузетан значај предшколског васпитања у систему васпитања и образовања и изучавање матерњег језика на том узрасту, као и констатацију да образовање на русинском језику у Шиду и местима општине Шид има дугу традицију, као и да се русински језик од 1993. годинама у контунуитету организује као изборни наставни предмет са елементима националне културе у две основне школе у Шиду: Основној школи „Сремски фронт” са одељењем у Бикић Долу и Основној школи „Бранко Радичевић” са одељењима у Бачинцима (запреко 50 полазника), где са ученицима ради наставница разредне наставе Златица Сивч Здравић. Исто тако, русински језик се од 2008. године факултативно изучава у Гимназији „Сава Шумановић“ у Шиду, где матерњи језик предаје мср. Зденко Лазор.
У оквиру Друштва за русински језик, књижевност и културу (Друштво је основано 1970. године у Новом Саду, Секција у Шиду делује од 1974. године), дужи низ година делују и Активи васпитача и наставника русинског језика који прате и покрећу активности на плану изучавања русинског језика на овим ступњевима васпитања и образовања, те је с тим у вези и инициран предлог који се односи на изучавање русинског језика са предшколском  децом, а који се одвија у оквиру Пројекта Друштва „Развијање, изучавање и унапређивање русинског језика деце и ученика”.
О истом вам пишемо са жељом да предлог поткрепимо чињеницама које се односе на организовање васпитно-образовних активности са децом на русинском језику у ПУ "Радосно детињство" у Новом Саду, где (од 1996. године) за преко 20 (25) деце једном недељно (један сат - средом од 18-19 часова) васпитач организује изборне васпитно-образовне активности на русинском језику (сада је то објекат „Палчица“, ул. Бранимира Ћосића). Исти допис шаљемо и Општинској управи, Секретаријату за друштвене делатности у Шиду са молбом да подржи овај предлог који би Предшколска установа реализовала као облик васпитно-образовне активности у оквиру свог Програма рада. У нади да ћете размотрити наш поновни предлог и настојати да и на овај начин буде унапређено узучавање русинског језика у вашој Установи, као и Општини Шид у целини, с поштовањем, захваљујемо.

Достављено:
- Општинска управа, Секретаријат за друштвене делатности, Шид
- Национални савет русинске националне мањине, Руски Крстур

За Секцију Друштва у Шиду   Златица Сивч Здравић, с. р
За  Друштво за русински језик, књижевност и културу, секрета-заступник  Ирина Папуга 


П О В О Л А Н К А

на  12. колонию подобових уметнїкох и 15.  ювилейну дзецинску подобову колонию  „Стретнуце у Боднарова“, 2016. року у Ґосподїнцох, општина Жабель
 
Поволуєме вас на 12. колонию подобових уметнїкох Стретнуце у Боднарова у Ґосподїнцох, хтора ше отрима од 29. по 31. юлий 2015. року и 15. дзецинску ювилейну подобову колонию „Стретнуце у Боднарова“ у Ґосподїнцох, хтора ше отрима на нєдзелю, 31. юлия 2016.  року.
У роботи колониї, як и скорейших рокох, вежню учасц визначни подобово уметнїки и дзеци подобово творителє. Робота колониї ше будзе одвивац у Основней школи „Жарко Зренянин“ у Ґосподїнцох.
Подобова колония ше отрима у рамикох означованя
- 120-рочнїци народзеня Сави Шумановича (1896-1942) академского маляра и
-   80 рокох од народзеня Гелени Крклюш Фейди (1936), подобовей уметнїци зоз Ґосподїнцох.

У Подобовей ґалериї у Ґосподїнцох (у просторийох Месней заєднїци у Ґосподїнцох) буду виложени роботи зоз 11. подобовей колониї (зоз каталоґом XI), хтора отримана 2015. року.

 

П Р О Г Р А М A

 

ДВАНАСТЕЙ  КОЛОНИЇ ПОДОБОВИХ УМЕТНЇКОХ И 15. ДЗЕЦИНСКЕЙ  
KОЛОНИЇ „СТРЕТНУЦЕ У БОДНАРОВА“, ОД  29. ПО 31. ЮЛИЙ 2016. РОКУ
У ҐОСПОДЇНЦОХ, ОПШТИНА ЖАБЕЛЬ

ПИЯТОК:  29. 07. 2016.  
16 годзин приход учашнїкох и початок роботи подобових уметнїкох у Основней школи  „Жарко Зренянин“ у Ґосподїнцох и робота 12. колониї    

СОБОТА:  30. 07. 2016
9 - 21 годзин  –  робота подобових уметнїкох  

НЄДЗЕЛЯ:   31. 07. 2016.
9  годзин  – предлуженє роботи 12. колониї подобових уметнїкох 

10,30 годзин  – отверанє и робота 15. дзецинскей подобовей колониї
12,00  годзин  – нащива подобовей вистави у Ґалериї Месней заєднїци, Ґосподїнци и
означованє рочнїцох  
14,00  годзин  –  заєднїцки полудзенок за учаснїкох
15,00  годзин –  додзелованє подзекованьох учаснїком и заверанє роботи колониї
Орґанизацийни одбор Kолониї


 РУСКИ КЕРЕСТУР:
Дружтво за руски язик, литературу и културу, Нови Сад, Секция Дружтва у Руским Керестуре соботу, 2. юлия 2016. року придало припознаня и кнїжки 

1. Тогорочни припознаня за посцигнути резултати у обласци руского язика у Руским Керестуре достали:
- Припознанє „Янко Олеяр“ уручене Тамари Будински, школярки IV1 класи Ґимназиї у Руским Керестуре, а
- Припознанє „Славка Сабадош“ школяром Основней школи: Даркови Провчи IVа, Ребеки Семан IVб, Мартини Афич VIIIа и Терезки Будински VIIIб класа у Руским Керестре. Винчуєме!

2. Тиж уручени прикладнїки Зборнїку роботох Studia Ruthenica, число 20 (2015) пейцом автором зоз РускогоKерестура, а то:
- Кристини Малацко, Марияни Колошняї, Татяни Ґовля, о. мр Михайлови Малацко и о. Михайлови Шанта, хтори у рамикох 24. Дньох Миколи М. Кочиша пририхтали и пречитали состави о визначних особох зоз Календара рочнцох, а то: о. Михайло Мудри, валадка др Дионизиє Няради и  о. Максимилиян Буила.

3. Уручене подзекованє и прикладнїки кнїжки о. мр Михайлови Малацкови за потримовку видаваня кнїжки Леони Лабош Гайдук „Цеплосц дїлох, перли словох“, Штверо дїяче у култури зоз Шиду з презвиском Лабош
    Предложене же би ше промоция кнїжки отримала у Руским Керестуре, маюци у оглядзе же о. Андри Лабош бул (у другей половки 19. и на початку 20. вику) длугорочни керестурски парох и дзе и умар 1918. року.  

4. Маюци у оглядзе же прешлого тижня у Руским Керестуре отримани Саям старих ремеслох, надпомнуте же 19. число "Studia Ruthenici" (2014) у цалосци пошвецени Колєсарскому ремеслу и же Дружтво предложи Здруженю ремеселнїкоу же би ше у доглядни час евентуално отримала промоция тей кнїжки у Руским Керестуре.   


НОВИ САД: Нєшка, соботу, 18. юния 2016. року наст. Ванеса Медєшова отримала закончуюцу годзину зоз школярами хтори у тим шк. 2015/2016. року ходзели на виучованє руского язика на штреднїм ступню образованя у Новим Садзе у Технїчней школи "Милева Марич Айнштайн".

НОВИ САД: Наставница Ванеса Међеши одржала је последње часове русинског језика у овој, 2015/2016. шк. године и то у Техничкој школи „Милева Марић Ајнштајн“ 18. јуна 2016. године и 13. јуна 2016. у Дому ученика средњих школа „Бранково коло“. Том приликом је напоменуто да је одржано укупно 53 наставна часа, а настава је намењена ученицима који се образују на српском језику у Новом Саду са циљем изучавања и упознавања русинског језика, књижевности и културе. На часовима су читали своје саставе које су током године писали, а било је речи и о утисцима који су везани за наставу коју су слушали. Они су том приликом напоменули да су радо учили, односно уче и русинску граматику, и литерарне саставе, а исто тако и лекције из прошлости Русина и изразили су жељу да и наредне школске 2016/2017. године продуже са изучавањем.
Ученици су на читање добили омладински часопис „Мак“ НИУ „Руске слово“, а од Друштва за русиски језик, књижевност и културу Зборник радова Studia Ruthеnic 20, као и друга издања које им је уручила Ирина Папуга, секретар Друштва која је похвалила ученике на посећивању наставе, а исто тако и наставницу Ванесу Међеши да је редовно одржавала часове и бележила их, а исто тако и користила уџбенике и другу литературу предвиђену Наставним планом и програму за овај ступањ образовања и васпитања.
Напоменуто је исто тако, да су ученици током године били укључени и у програме Друштва за русински језик, књижевност и културу и то: октобра 2015. године у Програм 9. Песничких нити Меланије Павловић и у децембру 2015. године у 25. Дане Миколе М. Кочиша, а обележен је и 21. фебруар Дан матерњег језика. На часове је долазило 25 ученика: у Течничкој школи десет, а у „Бранковом колу“ петнаест.
Сећан распуст !


 

Руски предшколски дзеци зоз "Палчочки" у Новим Садзе, гоч и зоз запожнєньом достали Роботни лїстки з руского язика "Уж видзим школу" та ше и зоз нїх буду пририхтовац до школи.
Щешлїво!


Министерство просвити, науки и технологийного розвою зоз Београду у децембру 2015. року обявело Календар змаганьох за 2015/2016. школски рок.
Спрам Календара змаганьох змаганє зоз руского язика и язичней културу основних школох потераз (у фебруару 2016. року) отримани  школски змаганя  у ОШ у Руским Керестуре, Коцуре, Дюрдьове, Новим Садзе, Ветернику, Сримскей Каменїци, Кули, Вербаше, Савиним Селу, Новим Орахове,  Бачкей Топлолї, Бачинцох, Шиду и Сримскей Митровици и предложени школяре за медзокружне, вкупно: 73 школяре, од того 43 зоз порядней и 30 зоз виборней настави

7. медзиокружне змаганє будзе 3. априла 2016. року у Коцуре, а 
потим  - 28. мая 2016. року и 16. републичне, тиж у Коцуре 

Организатор змаганя: Дружтво за руски язик, литературу и културу, Нови Сад, а домашня Основна школа "Братство єдинство", Коцур

Програма 7. медзиокружного змаганя 3. априла 2016. року тота: 
8.30 - 9.30 - приход учaснїкох 
9.30 - 9.50 - отверанє медзиокружного змаганя
10.00 - 11.30 - ришованє тестох
11.30 - 12.30 - ошвиженє за учашнїкох
12.30 - 14.30 - препатранє тестох - робота комисийох
14.30 – 15.00 - преглашованє резултатох змаганя

(фотоґрафиї. зоз медзиокружного у ОШ у Коцуре 2013. року)


ШИД: У Русинском двору 19. марта 2016. године одржана је промоција књиге Леоне Лабош Хајдук "Топлина дела бисери речи, Четворо посленика у култури из Шида са презименом Лабош" у издању Друштва за русински језик, књижевност и култутру из Новог Сада.
На почетку програма су ученици који изучавају русински језик у основним школама у Шиду читали стихове русинских писаца: Михајла Ковача, Ђуре Папхархаја и др.
О књизи су говорили рецензент Верица Радивојков, а наст. Злaтица Сивч Здравић и проф. Зденко Лазор су причитали рецензију Миколе М. Цапа.
Сања Тиркајло је прочитала песму о. Андрије Лабоша "Славија" коју је написао 1844. године. Ирина Папуга, је о књизи говорила у име издавача, а ауторка књиге Леона Лабош Хајдук се захвалила на подршци и помоћи око издавања књиге. Она је Библиотеци "Симен Пишчевић" у Шиду поклонила више књига и записе А. Лабоша.Представљена су и издања Друштва из 2015. године.
Директорка Гимназије "Сава Шумановић" је напоменула да се у Гимназији од 2008. године изучава русински језик као факултативни предмет и нагласила да часове успешно одржава проф. Зденко Лазор, а Ирина Папуга je ЗденкуЛазору, у име Друштва за русински језик, књижевност и културу које је 2008. године и иницирало изучавање русинског језика у Гимназији, а и сада о томе брине уручила пригодан поклон књига, међу којима је и књига "Червене пупче" (Црвени пупољак) издавача Завода за културу војвођанских Русина, Нови Сад.
Захвалница за фин. подршку при издавању књига уручена је:  КПД "Ђура Киш", које је примио Мирон Ђуђар и Русинској парохији Преображења Господњег, коју је примио о. Михајло Режак, парох у Шиду.  
На промоцији су били присутни и чланови породице ауторке књиге: Лабош, Хајдук из Шида и шире из Љубе, Моровића итд, као и чланови Друштва и други поштоваоци русинског језика и књижевности.
Захваљујемо на подршци, сарадњу и присуству.

ШИД: У Лєтнєй владическей резиденциї у Шидзе, соботу, 19. марца 2016. року отримана промоция кнїжки Леони Лабош Гайдук „Цеплосц дїлох, перли словох – штверо дїяче у култури зоз Шиду з презвиском Лабош”.
Кнїжку видало Дружтво за руски язик, литературу и културу 2015. року, а промоция организована у сотруднїцтве зоз Секцию Дружтва и нашу парохию Преображеня Господньогo у Шидзе.


СРЕМСКА МИТРОВИЦА: У Основној школи "Јован Поповић" одржан је поводом Осмог марта школски програм ученика који са проф. Моником Абођи изучавају русински језик са елементима националне културе.
Деца су говорила стихове и певала песмице посвећене Осмом марту и на српском, и на русинском језику,а једна ученица и на украјинском. Пратила их је Данијела Хорњак, проф. музике. Хвала свима на учешћу и подршци, а посебно родитељина ученика који су их наградили аплаузом! Присустан је био и свештеник о. Владислав Варга, а Ирина Папуга је у име Друштва за русински језик, књижевност и култу предала захвалнице Основној школи и Секцији Друштва у Сремској Митровици. Била су представљена и најновија издања Друштва из Новог Сада. Хвала свима на сарадњи 

СРИМСКА МИТРОВИЦА – З нагоди 8. марца Дня мацерох, внєдзелю 6. марца 2016.року школяре хтори у Сримскей Митровици зоз професорку руского язика Монику Абодї виучую руски язик з елементами националней култури отримали пригодну програму у Основней школи „Йован Попович”. Школяре рецитовали стихи и шпивали писньочки мацером и по руски, и по сербски, а єдна школярка и по українски. Провадзела их Даниєла Горняк, проф. музики. На програми були родичи дзецох хтори им дали вельку потримовку.
Зоз нашей церкви присуствовал о. Владислав Варга, спред Дружтва за руски язик, литературу и културу з Нового Саду Ирина Папуга, хтора придала подзекованя Основней школи и Секциї Дружтва у Сримскей Митровици, а представени и найновши виданя Дружтва
Дзекуєме на потримовки и присустве

З нагоди 8. марца Дня мацерох, стреду, 9. марца 2016.року на 18 годзин, кед ше и отримую воспитно-образовни активносци зоз предшколскима дзецми по руски у "Палчочки" ПУ "Радосне дзецинство" у Новим Садзе вихователька Александра Колбас зоз дзецми организовала пригодну програму пошвецену мацером на хторей дзеци буди правиц квецики и зоз нїма повинчую мацером их дзень.
Активносци потримує Дружтва за руски язик, литературу и културу з Нового Саду

 


 

Почина друге полрочє 2015/2016. школского рока у школох и прешколских установох, та и у тих дзе ше учи по руски. Шицким жадаме успих и добри оцени:

1. предшколски воспитно-образовни активносци зоз рускима дзецми у Новим Садзе ше предлужа и у тим полрочю. Почну 20. януара 2016. року и буду ше отримовац каждей стреди од 18 до 19 годзин у "Палчочки" зоз виховательку Александру Колбас, щешлїво!

2. за школярох стреднїх школох у Новим Садзе настава по руски  почнє на пондзелок, 18. януара на 20 годзин у "Бранковим колу", а за школярох у Технїчней школи на соботу, 23. януара 2016. року на 9 годзин.
У тих терминох ше настава будзе отримовац и далєй у другим полрочю.
Надпоминаме же наставнїца Ванеса Медєши, хтора учи школярох штредних школох на  концу 1. полрочя уписала оцени 14 школяром хтори ходза до: гимназиї, медицинскей, економскей, електротехнїчней и других штреднї школох, винчуєме! 

3. Министерство просвити, науки и технологийного розвою ище у децембру 2015. року обявело Календар змаганьох за 2015/2016. шк. рок.
Спрам Календара змаганє зоз руского язика и язичней културу основних школох ше отрима:
 - школске - по конєц фебруара 2016. року
 - медзиокружне змаганє будзе 3. априла 2016. року и
 - републичне 28. мая 206. року у Основней школи "Братство єдинство" у Коцуре.

4. Дружтво за руски язик, литературу и културу концом 2015. року принєсло Програму за 2016. року у рамикох хторей ше находзи и Календар значних рочнїцох у 2016. року зоз мешачнима активносцама.

КАЛЕНДАР РОЧНЇЦОХ

2016. рок

  Руски библиотеки, читальнї, друкарнї, руски населєня:

140 роки читальнї у Руским Керестуре (1876-2016)
80 роки першей рускей друкарнї у Руским Керестуре (1936-2016)
70 роки насельованя Руснацох до Нового Орахова (1946-2016)

 Руски учителє, писателє, публицисти, подобово и културни творителє:  

200 роки од народзеня Петра Кузмяка (1816-1900), учителя
190 роки од народзеня о. Андрия Лабоша, ст. (1826-1918), священїка
150 роки од народзеня Михайла Врабеля (1866-1923),
педаґоґа, етноґрафа, публицисти
150 роки од народзеня Михайла Стрибера (1866-1949), учителя
130 роки од народзеня др Гавриїла Костельника (1886-1948),
писателя, линґвисти
120 роки од народзеня Митра Надя (1896-1962), писателя
110 роки од народзеня Яши Бакова (1906-1974), професора,
спортского роботнїка
90 роки од народзеня Янка Саламона (1926-1998), учителя
90 роки од народзеня Меланиї Маринкович (1926-2014),
културного роботнїка, хуманисти
80 роки од народзеня Дюри Папгаргая (1936-2008), писателя,
културного творителя
80 роки од народзеня Мирона Жироша (1936), просвитного и културного роботнїка, новинара, публицисти
70 роки од народзеня Ирини Папуґа (1946), професора педаґоґиї, културного творителя
70 роки од народзеня Владимира Бесерминя (1946-2014), професора, писателя, културного творителя

Руски орґанизациї, редакциї, гласнїки, кнїжки, часописи:

80 роки од виходзеня Руско-україского алманаха бачваньско - сримских писательох у Осєку (1936-2016)
50 роки од виходзеня першого обновеного числа часопису за културу, уметносц и дружтвени питаня „Шветлосц” (1966-2016)
40 роки од видаваня Музейней збирки, Руски Керестур (1976-2016)


КАЛЕНДАР МЕШАЧНИХ АКТИВНОСЦОХ У 2016. РОКУ

КАЛЕНДАР МЕШАЧНИХ АКТИВНОСЦОХ У 2016. РОКУ
Януар:
04. 01. -  посиланє вимогох на конкурси и активносци коло виучованя руского язика у руских школох и пред. установох     
06. 01. -  вистава зоз 11. подобовей колониї „Стретнуце у Боднарова“ у Ґалериї у Ґосподїнцох (зоз каталоґом)
17- 01. -  9. шветочносц з нагоди означованя Националного швета Руснацох 265 роки од подписованя Контракту o населованю Руснацох до Руского Керестура (1751-2016) зоз културно-уметнїцку програму у Кули (16.01.2016) и други сходи
Фебруар:
21. 02.  -  Медзинародни Дзень мацеринского язика (UNESCO) и Дзень Координацийного одбору (1974-2016)
29. 02.  -  законченє школских змаганьох з руского язика и язичней културу у основним образованю (календар МПНТР) 
Марец: 
08. 03. -  програми з нагоди 8. марца Дня женох у руских школох и предшколских установох
15. 03. -  осем роки од шмерци Дюри Папгаргая (Р. Керестур, 11.11.1936-Нови Сад, 15.03.2008), квеце у Р. Керестуре
18. 03. -  рочнїца народзеня др Мафтея Виная  (Р. Керестур, 18.03.1898-Суботица, 8.12.1981) „Яр Мафтея Виная“
21. 03. -  Шветови Дзень поезиї (UNESCO), 27. 03 - Шветови Дзень театралней дїялносци - литературни сходи
-  схадзка Редакциї коло текстох за видаванє 22. числа „Studia Ruthenica”, Нови Сад  
Април:    
03.04. -  7. медзиокружне змаганє з руского язика и язичней културу у Основней школи у Коцуре
схадзка Активу наставнїкох коло 16. Републичного змаганя и 22. стретнуцох руских школох      
10. 04. -  активносци Литературней секциї "Штефан Чакан" и Секциї Дружтва у Новим Орахове
16. 04. -  дзень Миколи  М. Кочиша – промоция виданьох Дружтва у рамикох роботних целох и секцийох Дружтва  
17. 04. -  дзень народзеня  проф. Гавриїла Ґ. Надя (Стари Вербас, 17. 04. 1913-Коцур, 15.10.1983)
04 -   22. салон кнїжкох на Сайме у Новим Садзе зоз виставу и промоцию виданьох дружтвох на штанду
23. 04. -  Шветови Дзень кнїжки и авторских правох (UNESCO) литературни стретнуца и промоциї
25. 04. -  дзень народзеня Надї Волко (1943-1983), таписеристкинї зоз подобову виставу, квеце на гробе у Беркасове  
Май:
08. 05. -  70-рочнїца народзеня Владимира Бесерминя (Шид, 1946-Р. Керестур, 2014), професора, писателя
13. 05. -  означованє 70-рочнїци населованя Руснацох до Нового Орахова (1946-2016)
25. 05. -  дзень Основней и штредней школи „Петро Кузмяк” у Руским Керестуре зоз школску програму 
28. 05.    16. републичне змаганє у зоз руского язика и язичней културу у Основней школи у Коцуре
31. 05. -  12 роки од шмерци Славки Сабадош (Р. Керестур, 13. 06. 1967-Нови Сад, 31.05.2004), проф. руского язика  
Юний:
01. 06. -  80 роки од народзеня Мирона Жироша, новинара, публицисти и културного творителя
04. 06. -  22. стретнуце Руских школох зоз пригодну школску програму и схадзку Актива наставнїкох
11. 06. -  Фестивал дзецинскей творчосци - културно-уметнїцка програма „Веселинка“ у РКЦ,  Нови Сад  
15. 06. - 130-рочнїца народзеня др Гавриїла Костельника, писателя, науковца, руского предняка
06. -  55. манифестация - Фестивал културу „Червена ружа“, Руски Керестур                      
Юлий:
04. 07. -   13. схадзка Управного одбору Дружтва зоз промоцию нових виданьох и додзелованє припознаньох
29-31. 07. -   12. подобова колония „Стретнуце у Боднарова” и 15. колония  за школярох у Ґосподїнцох
27. 07. -  рочнїца од насельованя Руснацох дo Сримскей Митровици (1851), школска програма и пром. виданьох Дружтва   
Авґуст:
21. 08.  - 150 роки од народзеня Михайла Стрибера, учителя и руского предняка зоз Коцура (1866-1949);   
08  -  4. схадзка Активу вихователькох и наставнїкох руского язика у школи у уским Керестуре
Септембер:
10. 09. -  Мeдзинародни  Дзень писменосци (UNESCO) -  активносци литературних секцийох  „Микола М. Кочиш" и „Бошко Урошевич" у Бачинцох
-  140 роки од снованя першей Читалнї у Руским Керестуре     
-   схадзкa Секциї Дружтва у Руским Керестуре коло припознаньох просвитним и културним творительом
Октобер:
05. 10.  -  Meдзинародни Дзень учительох, просвити  (UNESCO), школски роботнї, схадзки, совитованя 
09-11. 10. -  10. „Поетски нїтки Меланиї Павлович" у руских школох и библиотекох зоз дзецми-читачами кнїжкох
15. 10.  -  активносци Мемориялного одбору проф. Гавриїла Г. Надя и Секциї - награда плакета проф. Г. Г. Надя   
- Медзинарони саям кнїжкох у Беоґрадзе – вистава нових виданьох на штанду националних меншинох АПВ
-  Участвованє на Костельниковей єшенї у Руским Керестуре, Кули итд
Новембер:
04. 11. - 120 роки од народзеня Митра Надя, писателя - активносци Секциї Дружтва у Миклошевци
11. 11. -  80 роки од народзеня Дюри Папгаргая (1936-2008), поети, прозного и драмского писателя (1936); 
16. 11. -  Meдзинародни Дзень толеранциї (UNESCO) - литературни сходи на тему толеранциї                  
20. 11. -  150 роки од народзеня Михайла Врабеля, педаґоґа, етноґрафа и публицисти (1866)
-  14. схадзка Управного одбору Дружтва и  7. схадзка Скупштини Дружтва
Децембер:
01. 12. 26. манифестация "Днї Миколи М. Кочиша", Нови Сад и други руски места, школи
-  80  роки першей рускей друкарнї у Руским Керестуре (1936);
- 80 роки од виходзеня алманаха бачваньско-сримских писательох у Осєку (1936);
-  40 роки од видаваня Музейней збирки, Руски Керестур (1976);                       
09. 12. - 110 роки од народзеня Яши Бакова, педаґоа, писателя, спортисти (олимпийца) 
13. 12. -  90 роки  од народзеня Янка Саламона и Меланиї Маринкович, културних творительох (Шид)


 

Святосавску повелю Општини Шид  27. 01. 2016. року достала и наставнїца Златица Сивч Здравич, хтора преподава руски язик  у Шидзе, Бачинцох и Бикичу.


Надпомнуце: Добитнїк Святосавскей повелї Општини Шид и Ирина Папуґа, професор педаґоґиї з Нового Саду, по походзеню зоз Бачинцох (за 2014. рок).


 

ВИНЧОВАНКА "ЗАГРАДКИ"  же обдумала  и обявела профил - щешлїво!

Здраво заградкаре! Циииин! Цииин!
Ставайце, бо почало друге полроче! Кед же школски бренчок нє шицких зрадовал, януарска "Заградка" озда зрадує шицких читачох и сотруднїкох. А у нєй... дакус о тащкох, дакус о цинкох, о єдней блихи и о патулькови скритому у хлапцовей кишенки... На фотоґрафийох зоз манифестациї "Днї Миколи М. Кочиша" препознаю ше школяре зоз Нового Орахова, Савиного Села, Дюрдьова и Сримскей Митровици. "Заградка" зна и дзе позаходзел святи Миколай, як корчоляше препровадзовали розпуст на Данчовей долїни, и чом пси нє шму бегац по Антарктику.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100008833239325

Free Dreamweaver Template from JustDreamweaver.com