КАЛЕНДАР МЕШАЧНИХ АКТИВНОСЦОХ
У 2014. РОКУ

Януар:
09. 01.   -  схадзка у Новим Орахове коло означованя Нац. швета Руснацох и промоциї двох кнїжкох у виданю Дружтва
13. 01.    -  37. схадзка КОО зоз Литературним стретнуцом пред Новим 2014. роком „Новорочна писня“
17-19. 01. - 7. шветочносц з нагоди означованя Националного швета Руснацох зоз културно-уметнїцку програму у Новим Орахове (18.01.2014) и други сходи (263 роки од подписов. Контракту o нас. Руснацох до Р. Керестура, 17. 01. 1751)
19. 01.  -  70 рoки oд народзеня Aмалиї  Балог Ґерлах (1944-1992), писательки (Дюрдьов)
30. 01.  -  80 роки од народзеня Наталиї Наташи Голуб (1934-1994), виховательки (Дюрдьов, Руски Керестур)
01.  -  посиланє вимогох на конкурси, активносци коло виучованя руского язика у Новим Садзе, Сримскей Митровици               
Фебруар:
17. 02.  -  70 роки  од народзеня Нади Колєсар Адамович (1944), музичного педагога (Сримска Митровица, Бачинци)
21. 02.  -  Медзинародни Дзень мацеринского язика (UNESCO) и Дзень Координацийного одбору дружтвох за язики
25. 02.  - схадзка Редакциї коло текстох за видаванє 18. числа „Studia Ruthenica” (2013-2014)
28.02-04.03. - 20. салон кнїжкох на Сайме у Новим Садзе зоз виставу (3.02) виданьох дружтвох за язики, литературу и културу  
28. 03. -  законченє школских змаганьох з руского язика и язичней културу у основним образованю (календар змаганох МПНТР)          
Марец:
08. 03.  – програми з нагоди 8. марца Дня женох у Шидзе, Вербаше, Новим Садзе, Дюрдьове зоз промоцию виданьох Дружтва
15. 03. -  шейсц роки од шмерци Дюри Папгаргая (Руски Керестур, 11.11.1936 – Нови Сад, 15.03.2008), писателя   
18. 03. -  рочнїца народзеня др Мафтея Виная  (Р. Керестур, 18.03.1898-Суботица, 8.12.1981), писателя „Яр Мафтея Виная“
21. 03. -  Шветови Дзень поезиї (UNESCO) - литературни сходи, прекладательни роботнї итд
27. 03. -  Шветови Дзень театралней дїялносци    
Април:
05. 04. -  5. медзиокружне змаганє з руского язика и язичней културу у Основней школи „Петрио Кузмяк" у Руским Керестуре, схадзка Активу наставнїкох коло Републичного змаганя и 20. стретнуцом руских у Бачинцох        
10. 04. -  активносци Литературней секциї "Штефан Чакан" и  Секциї Дружтва у Новим Орахове: промоця кнїжкох   
- 110 роки од виходзеня Идилского венца “З мойого валала" Гавриїла Костельника (1904-2014)  
90 роки „Єфтайовей дзивки” першей рускей драми др Гавриїла Костельника РНПД (1924-2014)  
16. 04. -  дзень Миколи  М. Кочиша – промоция виданьох Дружтва у рамикох роботних целох и секцийох Дружтва  
17. 04. -  дзень народзеня  проф. Гавриїла Ґ. Надя (Ст. Вербас,17.04.1913-Коцур,15.10.1983) – литературне стретнуце
23. 04. -  Шветови Дзень кнїжки и авторских правох (UNESCO)  
22. 04.  - 80 роки од виходзеня першого числа  „Зарї" КПСЮР у Новим Садзе
25. 04. -  80 роки од народзеня Надї Волко (1943-1983), таписеристкинї зоз подобову виставу, квеце на гробе у Беркасове  
Май:
13. 05. -  рочнїца Руснацох у Новим Орахове (1946-2011) зоз програму КУД „Петро Кузмяк” зоз Нового Орахова
23. 05. -  14. републичне змаганє у знаню руского язика у Основней школи „Петро Кузмяк" у Рзуским Керестуре
25. 05. -  дзень Основней и штредней школи „Петро Кузмяк” у Руским Керестуре
31. 05. 10 роки од шмерци Славки Сабадош (Р. Керестур, 13.06.1967-Нови Сад, 31.05.2004), проф. руского язика                  - 
Юний:             
07. 06. -   20. стретнуце руских школох у Основней школи „Бранко Радичевич” у Бачинцох (1994 и 2004), Руски Керестур (1995, 1996 и 2003), Шид (1997), Бачка Тополя и Нове Орахово (1998), Коцур (2000), Дюрдьов (2001), Кула
(2002), Руски Керестур (2003), Бачинци (2004), Ґосподїнци,  (2005), Миклошевци (2006), Нови Сад (2007), Вербас (2008), Бачка Тополя  и Нове Орахово (2009), Сримска Митровица (2010), Суботица (2011), Савино Село (2012), Крущич (2013) зоз школску програму и наищву културним инстуцийом у Бачинцох и Шидзе, а у рамикох 180 рокох од насельованя Руснацох до Бачинцох (1834, 1841)
06. -   Фестивал дзецинскей творчосци - културно-уметнїцка програма „Веселинка“ у РКЦ,  Нови Сад  
10. 06.  -110 роки од народзеня о. Максимилияна Буили (1904-1993), священїка, писателя (Нови Сад)
15. 06. -  90 роки „Руских новинох” РНПД, Руски Керестур (1924) 50 роки „Литературного слова” (1964)
27. 06. - 100 роки од народзеня Якима Олеяра (1914-1998), учителя, писателя (Нови Сад,  Дюрдяов)         
-   53. манифестация - Фестивал културу „Червена ружа“, Руски Керестур 
-  схадзка Секциї Дружтва у Руским Керестуре зоз придаваньом припознаньох
Юлий:
07. -   9. схадзка Управного одбору Дружтва промоция „Studia Ruthenici“ 18  и других виданьох           
07. - 10. подобова колония „Стретнуце у Боднарова” и 13. колония за школярох у Ґосподїнцох
27. 07. -  рочнїца од насельованя Руснацох дo Сримскей Митровици (1851), пром. виданьох Дружтва                 
Август:
12. 08.  - 100 роки од народзеня Йовґена Планчака (1914-1977), учителя, културного и просвитного роботнїка
13. 08.  - 110 роки од народзеня Янка Фейси (1904-1983), учителя, поети, писателя (Коцур)
-  схадзка Активу наставнїкох и вихователькох руского язика Дружтва коло початку шк. 2014/2015. року           
Септембер:
08. 09.  -  Мeдзинародни  Дзень писменосци (UNESCO) - школски роботнї, схадзки, совитованя
10. 09.   -  активносци  Секциї  „Микола М. Кочиш" и „Бошко Урошевич" у Бачинцох
Октобер:
05. 10.  -  Meдзинародни Дзень учительох, просвити  (UNESCO), школски роботнї, схадзки, совитованя  
10. 10.  - 140 роки од народзеня о. др  Дионизия Нярадия (1874-1940), владики, руского добротворителя (Руски Керестур)
15. 10.  -  активносци Мемориялного одбору проф. Гавриїла Г. Надя и Секциї у Коцуре (награда плакета проф. Г. Ґ. Надя)  
17. 09.  -  70 роки од народзеня Ирини Гарди Ковачевич (1944), писательки, поетеси (Нови Сад, Руски Керестур)                              
10. -  Медзинарони саям кнїжкох у Беоґрадзе – вистава нових виданьох на штанду националних меншинох  )
Новембер:
10. 11. -     8. стретнуце „Поетски нїтки Меланиї Павлович", Нови Сад, литературни стретнуца за дзеци у руских школох
16. 11.   -  Meдзинародни Дзень толеранциї (UNESCO) - литературни сходи на тему толеранциї                   
-  10. схадзка Управного одбору Дружтва и  5. схадзка Скупштини Дружтва
Децембер:
01. 12.   -  24. манифестация „Днї Миколи М. Кочиша" у Новим Садзе и других местох зоз означеваньом рочнїцох
50 роки Антолоґиї дзецинскей поезиї (1964), 40 роки „Ґраматики руского язика” Mиколи M. Кочиша (1974-2014)
30. 12.  - 140 роки од народзеня о. Михайла Мудрого (1874-1936), свyященїка, перого предсидателя РНПД (Руски Керестур)
180 роки насельованя Руснацох до Петровцох (1834-2014) зоз школску програму               

KAЛEНДАР РОЧНЇЦОХ

Руски места –насельованє Руснацох

180 роки насельованя Руснацох до Бачинцох (1834-2014)
180 роки насельованя Руснацох до Петровцох (1834-2014)

Руски предняки, учителє, писателє, публицисти, линґвисти, под. уметнїки

140 роки o. Mихаила Мудрого (1874-1936), священїка, першого пред. РНПД 1919. року
140 роки о. др Дионизия Нярадия (1874-1940), владики Крижевского, културного дїяча
110 роки o. Maксимилияна Буили (1904-1994), священїка, писателя (Нови Сад)
110 роки Янка Фейси (1904-1983), учителя, писателя (Коцур)
100 роки Якима Олеяра (1914-1998), учителя, писателя (Нови Сад, Дюрдьов)
100 роки Йовґена Планчака (1914-1977), учителя, културного роботнїка
90 роки др Меланиї Микеш (1924-2007), проф. линґвистики, иноватора у науки о язику
80 роки Наталиї Наташи (Чижмар) Голуб (1934-1994), виховательки (Дюрдьов)
80 роки Надї Волчко (1934-1983), таписеристкинї, подобовей уметнїци (Беркасов, Шид)
70 роки Амалиї (Балоґ) Ґерлах (1944-1992), писательки (Дюрдьов)
70 роки Ирини Гарди Ковачевич (1944), писательки (Нови Сад, Руски Керестур)
70 роки Нади (Колєсар) Адамович (1944), наставнїци музики (С. Митровица, Бачинци)

Руски кнїжки, новини, часописи, aнтолоґиї, стретнуца руских школох …

110 роки Идилского венца „З мoйoго вaлала” др Гавриїла Костельника, Жовква (1904)
90 роки „Єфтайовей дзивки” - першей рускей драми др Гавриїла Костельника РНПД, Сримски Карловци (1924)
90 роки „Руских новинох” РНПД, Руски Керестур (1924)
80 роки новинох „Заря” КПСЮР, Вербас (1934)
50 роки  Антолоґиї дзецинскей поезиї, Руски Керестур, Нови Сад (1964)
50 роки „Литературного слова” НВУ „Руске слово”, Руски Керестур, Нови Сад (1964)
40 роки „Ґраматики руского язика” Mиколи M. Кочиша (1974)
40 роки  Координацийного однору дружтвох за язики, литературу и културу (1974-2014)
20 роки  Стретнуца руских школох: Бачинци (1994 и 2004), Руски Керестур (1995, 1996  и 2003), Шид (1997), Бачка Тополя и Нове Орахово (1998), Коцур (2000), Дюрдьов (2001), Кула (2002), Руски Керестур (2003), Бачинци (2004, 2014), Ґосподїнци,  (2005), Миклошевци (2006), Нови Сад (2007), Вербас (2008), Бачка Тополя и Нове Орахово (2009), Сримска Митровица (2010), Суботица (2011), Савино Село (2012), Крущич (2013) итд          

 

Free Dreamweaver Template from JustDreamweaver.com