40 роки Дружтва за руски язик, литературу
и културу (1970-2010)
20. Днї Миколи М. Кочишa (1990-2010)

 4. НАУКОВО-ФАХОВИ СХОД
Руски язик, литература, култура и просвита

Собота, 4. децембер 2010. року
Завод за културу Войводини, Нови Сад, Войводи Путнїка 2

9,30 – 10,00 годзин приход и акредитация учашнїкох
10,00 – 10,30 отверанє сходу
10,30 – 13,00 робота сходу
13,00 – 14,00 закуска
14,00 – 17,00 предлуженє роботи
17,00 – 17,30 дискусия
18,00 заверанє сходу

Штварти науково-фахови сход „Руски язик, литература, култура и просвита“ ше отримує у рамикох манифестациї 20. Днї Миколи М. Кочиша.
Микола М. Кочиш (Дюрдьов, 1.12.1928 – Нови Сад, 16.04.1973), линґвиста, писатель и педаґоґ бул єден од сновательох и перши предсидтель Дружтва за руски язик, литературу и културу (4. децембра 1970. року) чию ше 40-рочнїцу означує того року. Микола М. Кочиш автор: Правописа руского язика (1971), Терминолоґийного словнїка (1972), написал Ґраматику сербскoго язика як нємацеринского (1969), Ґраматику руского язика (обявена постгумно 1974) и учебнїки за руски язик за шицки класи основней школи. У рускей литератури се зявел 1948. року. Обявени му кнїжки: Крочаї (1963), Дзелїме радосци и чежкосци (1971), Ми ту нє госци (1973), Позберана проза итд.
У Новим Садзе 1990. року основани (при КПЗ Войводини), тераз Заводу за културу Войводини Мемориялни одбор „Микола М. Кочиш”, хтори каждого року, починаюци од 1991. року, орґанизує манифестацию „Днї Миколи М. Кочиша”, а кажди пияти рок и науково-фахови сход зоз обласци руского язика, литератури, култури и просвити.
Перши науково-фахови сход отримани 1993. року под назву: „Крочай далєй у виглєдованьох Миколи М. Кочиша”, други бул 1998. року и ношел назву: „Творчосц Миколи М. Кочиша - руски язик и просвита”. На трецим сходзе: „Тримаме крочай зоз творчосцу Миколи М. Кочиша”, 2005. року було слова о сучасних досцигнуцох у обласци руского язика. Роботи зоз сходох  обявени у Зборнїку Дружтва Studia Ruthenica 3 (1992-1993), 7 (1999-2000) и 10 (2005).
На штвартим  сходзе, того 2010. року будзе слово о найновших виглєдованьох у обласци руского язика, о литературней творчосци, култури и просвити, а отрима ше 4. децембра 2010. року у Новим Садзе зоз участвованьом 18 авторох (19 реферати), од того 13 учашнїки зоз наших институцийох и 5 зоз иножемства (Мадярска (3), Горватска (1) и Естония (1). Собщеня зоз сходу буду обявени у Зборнїку Дружтва Studia Ruthenica 15, 2010.

 

40 година Друштва за русински језик, књижевност и културу (1970-2010)

20. Дани Миколе М. Кочиша (1990-2010)

4. НАУЧНО-СТРУЧНИ СКУП
„Русински језик, књижевност, култура и просвета“

Субота, 4. децембар 2010. године
Завод за културу Војводине, Нови Сад, Војводе Путника 2

П Р О Г Р А М

9,30 – 10,00 часова долазак и
акредитација учесника
10,00 – 10,30 отварање скупа
10,30 – 13,00 рад скупа
13,00 – 14,00 закуска
14,00 – 17,00 продужетак рада
17,00 – 17,30 дискусија
18,00 затварање скупа

Учешће су пријавили:

Русински језик: 

Др Јулијан Рамач, Куцура                                             
Правописни проблеми у Русинско-српском речнику

 Блаженка Хома Цветковић, Нови Сад                         
Речник Миколе М. Кочиша и Русинско-српски речник

Анамарија Рамач Фурман, Нови Сад                            
Линґвистичка начела Миколе M. Кочиша

Др Александар Дмитријевич Дуличенко, Тартуски универзитет, Естонија                   
Југословенско-русински/јужнорусински у контексту  језика савремене Микрославије

Др Михал Тир, Нови Сад                                                 
Еуген Паулини о русинском језику  

Др Хајналка Фирис, Сегедин, Мађарска                       
Презимена мађарског порекла код бачко-сремских Русина

Др Оксана Тимко Ђитко, Загреб, Хрватска                 
Прилози у русинском језику: творба, промене, класификације          

Др Михајло Фејса, Нови Сад                                         
Новости у лингвоанализи (на примеру једне приповетке Хавријилa Костељника)

Др Јанко Рамач, Нови Сад                                              
Текстови апокрифа „Сон пресвятей Богородици“ у русинским рукописним зборницима

Мр Хелена Међеши, Нови Сад                                       
Леп израз са мирисом постојбине

Владимир Бесермeњи, Руски Крстур                            
Жаргони средњoшколске омладине у Руском Крстуру (II)

Књижевност:  

Др Юлијан Тамаш, Нови Сад                                        
Русинско-српска двојезичност у русинској књижевности

Ирина Харди Ковачевић, Нови Сад                              
Русинска књижевност за децу: традиција и модерна

Mикола Шанта, Нови Сад                                               
Коме је потребна русинска књижевност? 

Mикола М. Цап, Нови Сад                                              
Песма „Чудна єси помочнице” и њене русинске  варијанте 

Култура, историја:

Adrián Kacsinkó, Мишколц, Мадярска                    
Трагом церехатских Русина

Просвета и образовање:

Ирина Папуга, Нови Сад                                                 
40 година гимназије у Руском Крстуру

Владимир Бесермeњи, Руски Крстур                            
Еуфемија Бесермињски, учитељица, наставница,
директорка (25.07.1921-05.07.2003)

Мирон Жирош, Казинбарцика, Мадярска                     
Образованост Русина на прагу трећег миленијума       

 

ПОВОЛАНКА ЗА ШТВАРТИ НАКОВО-ФАХОВИ СХОД

Зоз Програму Дружтва за руски язик, литературу и културу за 2010. рок предвидзене отримованє 4. наукового сходи под назву Руски язик, литература, култура и просвита”. Сход ше планує отримац у рамикох 20. дньох Миколи М. Кочиша и у рамикох означованя 40 рокох  Дружтва за руски язик, литературу и културу (1970-2010)  4-5. децембра 2010. року  у Новим Садзе у сотруднїцтве зоз Одсеком за русинистику Филозофского факултету у Новим Садзе.  

Микола М. Кочиш (Дюрдьов, 1.12.1928 – Нови Сад, 16.04.1973) бул визначни руски линґвиста, педаґоґ и писатель; автор руского правопису, словнїка, ґраматики, школских учебнїкох и литературних творох. Йому на чесц ше кажди рок, починаюци од 1990. року отримує манифестация „Днї Миколи М. Кочипа“, а кажди пияти рок и науково-фахови сход у рамикох хторого ше розпатраю питаня руского язика, литератури, култури и просвити, односно обласцох у хторих вон творел.

Потераз отримани 3 науково-фахово сходи у Новим Садзе: перши бул 1993. року, други 1998. и треци 2005, року. Роботи зоз спомнутих сходох обявени у Зборнїку роботох Дружтва „Studia Ruthenica“ число 3, 7. и 10, а зоз 4. ше планує обявиц (друковац) у „Studia Ruthenici“ 15 (2010).  

У прилогу посиламе формулар за прияву учaшнїкох на сход, хтори, кед жадаце вжац учасц можеце пополнїц и послац по 10. новембер 2010. року, а може и скорей на адресу Дружтва за руски язик, литературу и културу, Нови Сад, Войводи Путнїка 2, або на назначени е-маил адреси. 

формулар

За Дружтво за руски язик литературу и културу ,   Ирина Папуга
Предсидатель Меморилного одбору „Микола М. Кочиш“  Др Юлиян Рамач

Тел. и е-mail за контакт:
zkvnevladine@nscable.net  021 47 54 128  * 
papugai@nadlanu.com 064 19 75 281
ramac@w802.net *  021 727 342 * ramacyu@gmail.com

 

ПОЗИВНИЦА ЗА ЧЕТВРТИ  НАУЧНО-СТРУЧНИ СКУП

Програмом рада Друштва за русински језик, књижевност и културу за 2010. годину предвиђено је одржавање 4. научно-стручног скупа под називом Русински језик, књижевност, култура и просвета”. Одржавање скупа се планира за 4-5. децембар 2010. године у Новом Саду у оквиру 20-их Дана Миколе М. Кочиша и у оквиру обележавања 40 година Друштва за русински језик, књижевност и културу (1970-2010), а у сарадњи са Одсеком за русинистику Филозофског факултета у Новом Саду.  

Микола М. Кочиш (Ђурђево, 1.12.1928 – Нови Сад, 16.04.1973) је био истакнути русински лингвиста, педагог и књижевник; аутор је русинског правописа, речника, граматике, школских уџбеника. Њему на у част се сваке године, почев од 1990. године одржава манифестација „Дани Миколе М. Кочипа“, а сваке пете године и научно-стручни скуп у оквиру којег се розматрају питања русинског језика, књижевности, културе и просвете, односно области у којима је деловао и стварао.

 До сада су одржана 3 научно-стручна скупа у Новом Саду: први је био 1993. године, други 1998. и трећи 2005. године. Прилози са поменутих скупова  су објавњени у Зборнику радова Друштва „Studia Ruthenica“ број 3, 7. и 10, а са четвртог скупа се планира објављивање у „Studia Ruthenici“ 15 (2010).

У прилогу достављамо формулар за пријаву учесника на скуп, који, ако желите да узмете учешће можете попунити и до 10. новембра 2010. године (може и раније) послати на адресу Друштва за русински језик, књиженост и културу, Нови Сад, Војводе Путника 2, или на назначене е-маил адресе. 

формулар

За Друштво за русински језик, књижевност и културу Ирина Папуга
Председник Меморијалног одбора „Микола М. Кочиш“    Др Јулијан Рамач

Тел. и е-mail за контакт:
zkvnevladine@nscable.net  021 47 54 128  *  papugai@nadlanu.com 064 19 75 281
ramac@w802.net *  021 727 342 * ramacyu@gmail.com

 

 

 

Free Dreamweaver Template from JustDreamweaver.com