Пестованє язика у школох

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ И ПЛАН РАДА

Изучавање русинског језика са елементима националне културе са децом предшколског узраста у Врбасу, 2012/2013. шк. године

   Програм се реализује са мешовитом васпитном групом деце предшколског узраста (3–7 год) два пута недељно у Предшколској установи „Бошко Буха“, објекти: „Сунцокрет“ и „Полетарац“ .

Основе програма: Закон о предшколском васпитању и образовању (чл. 17, 26) у оквиру изборних програма, где стоји да се у оквиру предшколског програма могу остваривати и изборни програми којима се остварују одређени циљеви и активности ради подстицања дечјег развоја и стицања искустава у одређеној области

Циљеви: Неговање русинског језика и књижевности са елементима националне културе

Програм се реализује кроз:

●    Игре и активности примерене предшколском узрасту уз коришћење принципа: актуелности, одмерености према дечјем узрасту и индивидуалног прилажења деци 
●    Креативне радионице, dраматизације приповедака и бајки
●    Рецитовање и упознавање са дечјом прозом и поезијом на русинском језику
●    Обележавање актуелних годишњица, прослава и светаца као што су: Дечја недеља, Дан жена, Дан Русина, св. Никола, Божић, Ускрси других.
●    Упознавање са русинским језиком и књижевношћу за децу:

Литература: уџбеници: Наталија Зазуљак и Емилија Кости, русински језик Уж видзим школу (Већ видим школу), Швет коло нас (Свет око нас), приручник из области двојезичности: др Меланија Микеш и мр Хелена Међеши Нашо пупчата (Наши пупољци), књиге за децу: Меланија Римар Пошептала ми птица, сликовнице Хелена ХафичСтојков (2),Часопис за децу Захратка, приручници Ластовичка (Ластавица)1 и 2 итд.

Ради ефикаснијег остваривања циљева планира се сарадња са: 
●    Предшколском установом у Врбасу (објектима) које похађају деца
●     Предшколским установама које организују васпитно-образовни рад на русиском језику у 
Руском Крстуру, Куцури, Ђурђеву, Новом Саду, Суботици итд.
●     основним школама у којима се изучава русински језик у Врбасу (4)
●     локалном средином у оквиру КПД „Карпати“ у Врбасу и другим
културним и стручним организацијама и институцијама:
●     Активом  васпитача и наставника русинског језик Друштва за русински језик, књижевност
и културу, Нови Сад
●      Одбором за образовање Националног савета русинске националне мањине, Руски Крстур и
●      са родитељима деце

За реализовање програма потребан је следећи материјал: фломастери, темпере, оловке, блокови бр. 5, бели хамер папири, креде у боји, охо лепило, маказе, резало, гумице за брисање, свеска вечег формата за контролник (евиденцију деце и програмске активности),  селотејп трака, маркери, помоћни материјали (папирни убруси, сапун за руке, судђер), пано за дечје радове, сликовнице, као и ново објављени уџбеници за предшколску децу са  радни листовима у издању Завода за уџбенике из Београда, Одељење у Новом Саду.
Претходних године активности су успешно реализоване те се надамо да ће се и надаље у овом обиму одвијати, а ако се укаже могућност и интересовање родитеља и друштвене заједнице организовати редовне васпитно-образовне активности на русинском језику како је то предвиђено чланом 5 Закона о предшколском васпитању и образовању у Републици Србији.  .

Нови Сад/Врбасу, 2012/2013. године

РЕАЛИЗАТОР  ПРОГРАМА:  Хелена Сегеди Рац, васпитач

 

Друштво за русински језик, књижевност и културу у сарадњи са
Одбором за образовање Националног савета русиснке националне мањине
 - Актив васпитача русинског језика
   Секција Друштва у Врбасу
 Нови Сад-Руски Крстур-Врбас
                                  
А Н К Е Т А

            Предшколско васпитање и образовање на русинском језику има дугу традицију и у континуитету се одвија у Руским Крстуру од 1902, а у Куцури од 1905. године. Улога и задаци предшколских установа на русинском језику су, како у прошлости тако и сада,  припрема деце за основну школу, пре свега на матерњем русинском језику.
Ових година се предшколско васпитање на русинском језику организује у редовним васпитним групама у Руском Крстуру, Куцури и Ђурђеву, а у Новом Саду, Врбасу, Суботици и другим срединама,  се Актив васпитача русинског језика у сарадњи са Одбором за образовање Националног савета русинске националне заједнице залаже на организовање васпитно-образовних активности на русинском језику путем изборних програма, односно факултативно (једном до два пута недељно по један час).
Имајући у виду да у Врбасу има значајан број предшколске деце која су уписана у васпитне групе на српском језику (у 7 објеката), као и да више година постоји могуђност изучавања русинског језика као изборне активности (2 пута недељно) у два објекта Предшколске установе „Бошко Буха“: „Сунцокрети“ и „Полетарац“, у Врбасу, чињенице да после предшколске установе деца могу да наставе изучавање русинског језика са елементима националне културе у 4 основне школе у Врбасу, на заједничкој седници Актива васпитача и наставника русинског језика, одржаној 29. јуна 2011. године у Куцури предложено је да се организује анкета о заинтересованости родитеља да њихова деца похађају васпитно-образовне активности на русинском језику.  

Овим потврђујем да ће _______________________________ , који-која има _________ година у Предшколској установи „Бошко Буха“ у Врбасу, Обејкат ......................., у 2011/2012. шк. години похађати васпитно-образовне активности

 1. на русинском језику;
2. двојезично (на српском и русинском);
3. само на српском језику.

У Врбасу, _________ 2012. године                     

Родитељ ______________________________________
Предшколско дете _____________________________
Адреса становања   _____________________________
Место  ________________________________________
Конт. телефон   ________________________________

 


На соботу, 9. юния 2012. року на 9,30 годзин у Технїчней школи "Милева Марич Айнштайн", Нови Сад, Ґаґаринова 1. професорка Наташа Перкович отрима закончуюцу годзину руского язика зоз школяарами хтори у тим 2011/2012. школским року виучовали руски язик як факултативни предмет з елементами националней култури.

З тей нагоди школяре пририхтаю пригодну програму, а буди додзелєни и награди-припознаня за порядне виучованєруского язика у Новим Садзе, хтора ноши мено "Славка Сабадош" .

Припознанє „Славка Сабадош” од  2005-2011. рок достали

2005. рок
Ґосподїнци: Лариса Иванов и Єлена Павлович
Нови Сад: Мирон Грубеня и Виктор Сакач

2006. рок
Миклошевци: Ґоран Ждиняк и Ванеса Бики
Нови Сад: Ана Римар и Евґений Новта

2007. рок
Нови Сад: Адрияна Тома и Тияна Виславски

2008. рок
Вербас: Адрияна Еделински и Мартина Миклош
Нови Сад: Мелита Рускаи и Соня Раич

2009. рок
Нове Орахово: Александра Митич и Дарко Заґорац
Нови Сад: Михаїл Римар, Томислав Пап и Ивана Торжич

2009. рок
Сримска Митровица: Дарко Ходоба, Александар Ходоба, ,                 
Марко Ходоба, Исидора Бережни, Тияна Бережни, Милена Костич,
Катарина Бережни и Ивона Бережни.                
Нови Сад: Марина Сакач, Иван Ловас и Татяна Шайтош

2010. рок
Суботица: Славко Надь и Мая Емеди
Нови Сад: Мария Римар, Андреа Рускаи, Александра Торжич и Бояна Голик

2011. рок
Савино Село: Єлена Горняк, Катарина и Кристина Тамаш (VIII)
Нови Сад:  Аня Гудак (ОШ, VIII), Микола Грубеня (ОШ, VII) и Тамара Салаґ (III кл. мед. шк.)


 

ДРУЖТВО ЗА РУСКИ ЯЗИК, ЛИТЕРАТУРУ И КУЛТУРУ
Подружнїца Дружтва у Новим Орахове у сотруднїцтве зоз Основну школу „18. октобер” и КУД „Петро Кузмяк”, Нове Орахово

П О В О Л А Н К А

за схадзку з родичами школярох основного воспитаня и образованя

хтора ше отрима соботу, 17. октобра 2009. року на 11,00 годзин
у Основней школи „18. октобер”, Нове Орахово

На схадзки будзе слова о виучованю руского язика зоз елементами
националней култури у основних школох у Бачкей Тополї и Новим Орахове
на початку 2009/2010. школского року

Буду придати и награди новоораховским школяром з литературно-подобових конкурсох:
„Шицко коло нас природа” др Мафтея Виная и
О рускей басни Штефана Чакана

Жительом Нового Орахова буду подзелєни кнїжки о Руснацох у Новим Орахове


Допис

ДРУШТВО ЗА РУСИНСКИ ЈЕЗИК, КЊИЖЕВНОСТ И КУЛТУРУ
ДРУЖТВО ЗА РУСКИ ЯЗИК, ЛИТЕРАТУРУ И КУЛТУРУ
Актив наставника русинског језика
Нови Сад

Број: 46
Датум: 18. септембар 2009. године
21000 Нови Сад, В. Путника 2
Тел/факс: 021/ 47-54-128

Основна школа „Вељко Влаховић”
25225 КРУШЧИЋ


У телефонском контактима са Драгицом Радмановић, директором и Соњом Нађ, професором информисани смо да је Основна школа „Вељко Влаховић” у Крушчићу иницирала организовање неговања језикa ученика који наставу похађају на српском језику, а желе да изучавају језике својих националних заједница, односно матерње језике: мађарски, русински и украјински као изборни предмет са елементима националне културе.
Друштво за русински језик, књижевност и културу које као стручна друштвена организација у сарадњи са Одбором за образовање Националног савета русинске националне мањине прати образовне активности у области русинског језика и подстиче неговање и популаризовање језичких и књижевних активности и програма на матерњем језику подржава иницијативу Школе имајући у виду да је образовање значајна активност остваривања права националних мањина у области образовања и васпитања.
У прилогу достављамо преглед основних, средњих школа и предшколских установа у којима се у АП Војводини, Република Србија организује настава русинског језика као изборног предмета са елементима националне културе или се русински језик изучава факултативно и са којима Друштво сарађује: подстиче рад актива наставника и васпитача русинског језика, организује сусрете русинских школа, такмичење из русинског језика и језичке културе, литерарне и ликовне конкурсе, брине о уџбеничкој литератури, школским библиотекама, образовању васпитног, наставног и професорског кадра итд (Прилог: 1).
Надамо се да ће се и у вашој школи изјаснити одговарајући број ученика за похађање наставе русинског језика као изборног предмета и да ће колектив Школе и родитељи подржати овај облик наставе, а ми ћемо помоћи како би ова значајна активност већ током 2009/2010. школске године почела са радом.
Исто тако, имајући у виду да је у настави ваше школе ангажована Соња Нађ, професор са завршеном Катедром за русински језик и књижевност Филозофског факултета у Новом Саду, а тај профил наставног кадра: дипломирани филолог за русински језик и књижевност је и предвиђен Правилником о стручној спреми наставника који изводе образовно-васпитни рад из изборних предмета у основној школи (Службени гласник, Просветни гласник, број 3, Београд, 12. мај 2005, стр. 7-9, тачка л. а-б), предлажемо да она изводи и васпитно-образовни рад на русинској језику са ученицима.

С поштовање, захваљујемо.

СО: Национални савет русинске националне мањине,
- Одбор за образовање, Руски Крстур

За Актив наставника русинског језика
Меланија Сабадош, с. р.
За Друштво за русински језик, књижевност и културу
Ирина Папуга


 

Явна годзина руского язика - 25. марец 2009. року у ОШ "Бранко Радичевич" у Савиним Селу

Основна школа „Бранко Радичевић”
САВИНО СЕЛО


ПРЕДМЕТ: одржавање јавног часа русинског језика са ученицима који
изучавају русински језик као изборни предмет са елементима
националне културе у основном образовању у Савином Селу


У сарадњи и контактима са Леоном Олеар, професором разредне наставе која организује наставу русинског језика као изборног предмета са елементима националне културе у вашој школи предлажемо да се у среду, 25. марта 2009. године у 15 часова одржи јавни час русинског језика са ученицима.
Молимо да подржите одржавања јавног часа русинског језика у оквиру којег би ученици који изучавају русински језик извели краћи програм са наставницом Олеар, а затим би ми из Друштва за русински језик, књижевност и културу и Часописа за децу „Захрадка” из Новог Сада предали школској библиотеци вашe школе дечје књиге и часописе.
Састанак би могао да буде везан и за организациона питања изучавања русинског језика, те стим у вези учешће могу узети и родитељи чија деца изучавају русински језик у вашој школи.
Истовремено напомињемо да је Друштво за русински језик, књижевност и културу стручна друштвена организација у оквиру које делује Актив наставника русинског језика, чији ће члан убудуће бити и наставница Леона Олеар.
Друштво у сарадњи са Одбором за образовање националног савета русинске националне мањине прати образовне активности у области русинског језика и подстиче неговање и популаризовање језичких и књижевних програма на матерњем језику.

С поштовањем, захваљујемо.


Наставник русинског језика проф. Леона Олеар,
За Друштво за русински језик, књижевност и културу, Ирина Папуга

Free Dreamweaver Template from JustDreamweaver.com